Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 5 / 21.05.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 21.05.2012 г.

Протокол № 5 - 2011/2012

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 21.05.2012 г.

 Днес, 21.05.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, докторант Нина Иванова и докторант Христо Христов.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Иван Шотлеков – в отпуск.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на актуализираните бакалавърски учебни програми на дисциплините, водени от катедрата.
  2. Определяне на атестационни оценки на членове на катедрата, подлежащи на атестиране.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ: 

  1. След кратко обсъждане, катедреният съвет гласува единодушно приемането на актуализираните бакалавърски учебни програми на дисциплините, водени от катедрата.
  2. Катедреният съвет гласува единодушно и определи положителни атестационни оценки по трите основни показателя (учебна, научно-изследователска и административна и др. дейности) и обобщена положителна атестационна оценка на гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина с препоръка да се предложи движение по пътя на хабилитация.
  3. Катедреният съвет гласува единодушно и определи положителни атестационни оценки по трите основни показателя (учебна, научно-изследователска и административна и др. дейности) и обобщена положителна атестационна оценка на гл. ас. Ваня Иванова с препоръка за по-нататъшно съдействие и обгрижване при зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
  4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да бъде продължен трудовият договор на доц. д-р Георги Станчев Николов с още 1 (една) година, считано от 31.07.2012 г. до 31.07.2013 г., поради навършена пенсионна възраст.

 

21.05.2012 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                        Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ