Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 9 / 23.05.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 23.05.2012

Днес, 23 май 2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Росица Донева, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова, Тодор Чаушев – ръководител звено УКЗ, докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова, студентите – Станислав Даков и Орлин Янакиев.
Отсъстват: проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Снежана Гочева – в чужбина, доц. д-р Евгения Ангелова – в отпуск.

ДНЕВЕН РЕД:
         1) Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент”.
           2) Частични промени в учебни планове.
           3) Акредитация.
           4) Докторанти.    
           5) Утвърждаване на избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2012/2013 година.
           6) Избор на хонорувани преподаватели.
           7) Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ” – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

2. ФС прие актуализиран модел за изготвяне на учебна програма за всички дисциплини на магистърските специалности.

3.  ФС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. катедрите да актуализират учебните програми на всички дисциплини (за които отговаря катедрата) на магистърските специалности и да ги представят на комисията по акредитация. Избираемите дисциплини ще се актуализират поетапно.

4.  ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІІІ курс на специалност „Математика и информатика”:

 •  Размяна на местата на дисциплините в учебния план на спе­ци­ал­ност „Математика и информатика” за III курс:
  •  „Комплексен анализ” от Б триместър във В триместър и
  •  „Теория на числата” от В триместър в Б триместър,

влизаща в сила от учебната 2012/2013 година.

5. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІV курс на специалност „Приложна математика”:

 •  Часовете за семинарни упражнения за учебната дисциплина „Математическо оптимиране” да се преобразуват като часове за лабораторни упражнения. Промяната да влезе в сила от учебната 2012/2013 година.

6.  ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следните предложения:

 •  Откриване на магистърска програма „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)”, обучение 1 година, задочна форма на обучение;
 •   Учебен план с квалификационна характеристика за тази магистърска програма.

7. ФС прие регламент за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.

8. ФС прие регламент за обучение на докторанти.

9. ФС прие предложението от катедра „Компютърна информатика” за следната промяна на темата на дисертационния труд на задочния докторант гл. ас. Светослав Христосов Енков към катедрата (отчислен с право на защита): от „Динамична мрежова среда за дистанционно обучение” на „Методика и средства за осигуряване на Интернет достъпност за лица със специални образователни потребности”.

10.  ФС прие предложението от катедра „Компютърни системи” за следната промяна на темата на дисертационния труд на задочния докторант ас. Емил Христов Дойчев към катедрата (отчислен с право на защита): от „Разработване на агентно-ориентирана брокерска система Agent citi на технологията Malina” на „Среда за електронни образователни услуги”.

11.  ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни системи”: да бъде избран проф.  д-р Асен Кънчев Рахнев за втори научен ръководител на задочния докторант ас. Емил Христов Дойчев към катедрата (отчислен с право на защита).

12.  ФС прие отчета за третата година от подготовката на Иван Георгиев Минов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи” съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов.

13.  ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Иван Георгиев Минов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи” за работата си през третата година от подготовката.

14. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Иван Георгиев Минов, считано от 07.05.2012 година.

15.  ФС прие отчета за втората година от подготовката на гл.ас. Николай Маринов Касъклиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева.

16. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) гл.ас. Николай Маринов Касъклиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” за работата си през втората година от подготовката.

17. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита гл.ас. Николай Маринов Касъклиев, считано от 09.05.2012 година.

18. ФС прие представената от Николай Маринов Касъклиев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) дисертация, на тема " Интегрирана информационна система за управление на учебния процес " да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

19. ФС прие отчета за втората година от подготовката на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева.

20. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) гл.ас. Емил Николов Хаджиколев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” за работата си през втората година от подготовката.

21. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита гл.ас. Емил Николов Хаджиколев, считано от 09.05.2012 година.

22. ФС прие представената от Емил Николов Хаджиколев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) дисертация, на тема "Моделиране и управление на процедури за оценяване и акредитация на качеството на обучението" да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

23. ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2012/2013 година (редовно и задочно обучение):

А) Редовно обучение

 • Приложни математически модели – проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ – проф. д-р  Николай Кюркчиев;
 • Уикипедия и уики технологии – проф. д-р Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова;
 • Програмиране в среда Arduino – проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков;
 • Добавяне на интерактивност с HTML 5, jQuery и CSS 3 – проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева
 • Отражение на типовете в .NET – проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев;
 • Методи за решаване на математически задачи – проф. д.п.н. Васил Милушев, гл.ас.д-р Добринка Бойкина;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени – проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
 • Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript – проф. д-р Минчо Сандалски;
 • Метрични пространства – доц. д-р Боян Златанов;
 • Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика – доц. д-р Пенка Рангелова;
 • Системи уравнения – доц. д-р Румяна Маврова;
 • Въведение в теория на множествата и общата топология – доц. д-р Георги Костадинов;
 • Моделиране на еволюционни процеси – доц. д-р Недялка Казакова;
 • Информационна платформа на стопански субект – Емил Делинов (директор ИКТ, Телетек груп АД);
 • Езици за уеб дизайн и програмиране - HTML и JavaScript – доц. д-р Елена Сомова, гл.ас. Юри Хоптериев;
 • Основи на C# – доц. д-р Антон Илиев, ас. д-р Никола Вълчанов;
 • Фирмено планиране и инвестиране – компютърна реализация – проф. д-р Атанас Гешев, гл.ас.д-р Анна Малинова;
 • Компютърно право – Тодор Мерджанов (прокурор във ВАП)
 • Технология на проектната дейност в обучението по математика – д-р Иванка Марашева;
 • Паралелни алгоритми – доц. д-р Найдев Василев.

Б) Задочно обучение

 • Програмиране в среда Arduino – проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков;
 • Основи на C# – доц. д-р Антон Илиев, ас. д-р Никола Вълчанов;
 • Теория и приложения на ортогоналните многочлени – проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
 • Въведение в теория на множествата и общата топология – доц. д-р Георги Костадинов;
 • Фирмено планиране и инвестиране – компютърна реализация – проф. д-р Атанас Гешев, гл.ас.д-р Анна Малинова.

24. ФС прие следните забележки, касаещи избираемите дисциплини:

 • наименованията на избираемите дисциплини да бъдат по-къси (до 80 символа);
 • да не се подават заявки за избираеми дисциплини, които са отпаднали, т.е. не са се провели предишния триместър.

25. ФС избра следните хонорувани преподаватели: доц. д-р Боян Паскалев Бончев (от ФМИ на СУ), с хорариум от 150 часа за водене на лекции по учебната дисциплина „Уеб дизайн” за студентите от ІІІ курс, специалност „БИТ” – двоен хонорар (по 11 лв. на час); доц. д-р Георги Теохаров Тупаров (от ЮЗУ), с хорариум от 60 часа за ръководство на дипломанти.

26. ФС прие предложението за следния състав на научно жури по обявения конкурс за академичната длъжност „доцент” в ДВ, бр. 27/03.04.2012 г., към катедра „Компютърни технологии”: 

 • Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Моделиране във физиката;
 • Доц. д-р Силвия Христова Илиева – от СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от УХТ, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев – от СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

27. ФС прие предложението на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” да бъде продължен трудовият договор на доц. д-р Георги Станчев Николов с 1 (една) година на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

28. ФС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата и изпратят на имейла на доц. Манев разпределението на часовете за редовно и задочно обучение за учебната 2012/2013 година.

29.  ФС прие изискванията за заемане на длъжността „Административен секретар на ФМИ”.

30. ФС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на доц. Илиев отчетите на индивидуалните резултати по наука през последните дванадесет месеца.

31. ФС прие предложението до АС на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за  учебната 2012/2013 година във Факултета по математика и информатика:
1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • “Софтуерни технологии”(обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 850 лв.;
 • “Софтуерни технологии” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 850 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 1 г.) –  2 семестриални такси по 850 лв;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 2 г.) –  4 семестриални такси по 850 лв;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 980 лв.;
 • “Приложна математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 850 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 1 г.) – 2  семестриални такси по 650 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище”(обучение 2 г.) –  4 семестриални такси по 650 лв.;
 •   “Обучение по математика в училище” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 750 лв.;
 •  “Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 650 лв.
 •  “Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 650 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 •   “Учител по информатика и информационни технологии” (обучение 1 г.)  2 семестриални такси по 450 лв.;
 • “Учител по математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 450 лв.
 • Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ). - Две такси по 225 лв.
 •  Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ).  -  Две такси по 225 лв.

3)  ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО  МАТЕМАТИКА

 •  за провеждане на 40-часов курс – 250 лв.
 • за провеждане на 80-часов курс – 450 лв.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ