Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №13 от 16.05.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №13 от 16.05.2012 г.

Протокол № 13 – 2011/2012

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 16.05.2012 г.

Днес, 16.05.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл.ас. д-р Николай Павлов,  гл. ас. Христо Кискинов, ас. Никола Вълчанов, ас. Кремена Стефанова.

Отсъстващи: гл. ас. Татяна Дичева.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Oбсъждане на актуализираните учебни програми на дисциплините, водени от катедрата.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет приема актуализираните учебни програми на дисциплините за бакалавърските специалности, за които отговаря катедрата.
  2. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСПУ, за потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на избор на доцент по обявения в ДВ, брой 27 от 03.04.2012 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение): 

1) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилендарски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

2) Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

3) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ПУ „Паисий Хилендарски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика;

4) Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ПУ „Паисий Хилендарски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Моделиране във физиката;

5) Доц. д-р Силвия Христова Илиева – от СУ „Св. Климент Охридски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

6) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от УХТ, Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

7) Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ПУ „Паисий Хилендарски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

8) (резервен член) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев – от СУ „Св. Климент Охридски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

9) (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ПУ „Паисий Хилендарски", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 

16.05.2012 г.                                                                                                 Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                            /Ас. К. Стефанова/

                                                                                                                         Ръководител катедра:

                                                                                                                                                  /Доц. д-р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ