Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 6    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6

ПРОТОКОЛ № 6 / 20.03.2012 г.


Днес, 20.03.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Крушков, доц. Сомова, гл. ас. Иванова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Иванов, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Георгиев, ас. Благоев.

Отсъстващи:
НЯМА

Дневен ред:
1.Докторанти към катедрата.
2.Запознаване на членовете на катедрата с решенията на ФС от 14.3.2012.
3.Разни.

Решения:
1.По т. 1 се направи предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. Димитър Благоев Благоев – докторант към катедра „Компютърна информатика“ при ФМИ, на тема „Системи за семантичен анализ и информационно търсене“. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Димитър Благоев Благоев дисертационен труд е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0

2.По т. 1 катедреният съвет предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Димитър Благоев Благоев следните потенциални членове: проф. Р. Митков –Университет в Уулвърхямптън (Англия), проф. А. Ескенази и доц. Кр. Марков от ИМИ – БАН, проф. Г. Тотков и доц. Ел. Сомова от ПУ, и резервни членове – доц. Р. Радев (БАН). Р. Донева (ПУ).
Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0

3.По т. 1 катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Димитър Благоев Благоев пред научното жури датата 29.05.2012 г.
Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0

4.По т. 1. КС прие годишните отчети за първата година от подготовката на следните редовни докторанти към катедра „Компютърна информатика”:
1.Габриела Георгиева Кирякова;
2.Надежда Иванова Ангелова;
3.Ваня Емилова Лазарова.
Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0

5.По т. 1. КС прие докторантът Габриела Георгиева Кирякова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0

6.По т. 1. КС прие докторантът Надежда Иванова Ангелова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0

7.По т. 1. КС прие докторантът Ваня Емилова Лазарова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0

8.По т. 2. КС изрази несъгласие с взетото на ФС решение за частично обезщетение на катедрата с часове.
Гласували 13, За:9, Против:4, Въздържали се:0

9.По т. 3. КС прие всички коефициенти за разпределяне на ДМС на щатните служители към катедра „Компютърна информатика”, които са основани на оценка на изпълнението на техните служебни задължения да бъдат еднакви.
Гласували 13, За:14, Против:0, Въздържали се:0

20.03.2012 г. Ръководител на катедра:
(доц. д-р Р. Донева)
Протоколирал:
(гл. ас. М. Крушкова)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ