Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №5 / 11.05.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №5 / 11.05.2012 г.

ПРОТОКОЛ №5/11.05.2012 г.

Днес 11.05.2012 г. /петък/ от 13,00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ .

Присъстват: доц. д-р Андрей Захариев ,проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Иванка Николова, ас. Слав Чолаков

Отсъстват: няма

ДНЕВЕН РЕД

  1. Обсъждане на актуализираните учебни програми на дисциплините водени от катедрата.
  2. Разни.

По точка 1

Доц. А. Захариев предложи да се гласуват актуализираните учебни програми.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2.

 Доц  д-р  Андрей Захариев предложи да се гласува предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал.1 от  ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика , научна специалност: Математически анализ към катедра „Математически анализ" – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
След обсъждане катедреният съвет гласува единодушно следното решение: Да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент", съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика , научна специалност: Математически анализ към катедра „Математически анализ" – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

11.05.2012 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:                                              

/доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик:                                               

/гл. ас. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ