Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол № 5    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5

ПРОТОКОЛ № 5


На 25.4.2012 г. от 13:00 ч. в 232 с. з. се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстваха членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.

Освен това присъстваха: проф. дмн Тодор Желязков (хоноруван преподавател) и Стефан Божков (докторант).

Дневен ред.

  1. Актуализация на учебни програми.
  2. Други.


По точка 1.
Ръководителят на катедрата съобщи, че по решение на ФС в срок до 1 месец трябва да се актуализират бакалавърските учебни програми. Той предложи щатните преподаватели от катедрата да бъдат разпределени в девет комисии (Приложени са) за всички учебни дисциплини към катедрата по бакалавърските учебни планове. Даде указания на комисиите за попълването на модела за учебна програма, приет на ФС. Предложените комисии и срокът 11 май за готовност в катедрата бяха гласувани единодушно от членовете на КС. Проф. Мекеров припомни възможността да се правят справки с учебните планове, публикувани на сайта на факултета.
Доц. Коликов попита дали моделът на учебните програми е съгласуван с другите факултети. Доц. Манев отговори, че за обучението по математическите дисциплини в другите факултети отговаря ФМИ и това е моделът за тези учебни дисциплини.
Освен това доц. Коликов предложи да се обмисли възможност за усъвършенстване на учебния процес, при която силните студенти от всеки курс да се обособяват в отделна група и обучението им да се води по разширена учебна програма. Предложението бе разисквано, но до решение на катедрата не се стигна.

По точка 2.
2а) Ръководителят на катедрата напомни:
• преподавателите да приключат с преместването си по кабинетите и да актуализират табелките пред тях и приемното време, съгласно Правилника за дейността на ПУ;
• изпитващите през В триместър лектори да заявят необходимите им за изпит зали и съответното времетраене на ползването;
• преподавателите да се запознаят и прилагат актуализирания регламент за дипломантите, публикуван на сайта на ФМИ.
2б) Приет бе конспектът за докторантския минимум на докторантa Муса Айети с научен ръководител проф. д-р Г. Златанов.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

-------------------------------------------------------------
Приложение

Комисии за актуализация на учебните програми към катедра „Алгебра и геометрия”

Учебна дисциплина спец. к. тр. л. упр. председател членове
1 ЛААГ БИТ I A 30 30 проф. Мекеров гл.ас.Грибачева, гл.ас.Теофилова, гл.ас.Христов
2 ЛААГ Инф. I A 40 40    
3 ЛААГ ФМ I I 60 60    
4 ЛААГ МедФ I I 30 30    
5 ЛААГ ИнжФ I I 30 30    
6 ЛААГ (Мат-1) БиолФиз I I 30 15    
7 ЛААГ (ВМат-1) БиоИнф I I 30 45    
8 ЛААГ ИФК I I 30 30    
9 ЛААГ (Мат-1) АЕФиз I I 30 30    
10 ЛААГ (Мат-1) ХМарк I I 30 30    
11 ЛААГ Хим I I 30 30    
12 ЛААГ КомпХим I I 30 30    
13 ЛААГ ХимФиз I I 45 45    
14 Линейна алгебра Мат. I A 40 40 доц. Коликов гл.ас.Епитропов, гл.ас.Градева
15 Линейна алгебра ПрМат. I A 40 40    
16 Линейна алгебра МИ I A 40 40    
17 Аналитична геометрия Мат. I Б 40 40 проф. Златанов гл.ас.Докузова, гл.ас.Христов
18 Аналитична геометрия Мат. I Б 40 40    
19 Аналитична геометрия МИ I Б 40 30    
20 Алгебра 1 Мат. II Б 40 40 проф. Начев гл.ас.Епитропов, гл.ас.Градева
21 Алгебра 2 Мат. III A 30 40    
22 Алгебра ПрМат. II Б 40 30    
23 Алгебра МИ II A 40 40    
24 Алгебрични структури Инф. II A 30 30    
25 Алгебра ФизМат I II 30 30    
26 Алгебра и т. на числата ФизМат II I 30 30    
27 Теория на числата Мат.  IV Б 30 20    
28 Теория на числата МИ III В 20 20    
29 Геометрия Инф. II Б 30 30 доц. Манев гл.ас.Докузова, гл.ас. Христов, гл.ас.Грибачева
30 Геометрия МИ II Б 40 40    
31 Диференц. геометрия Мат. III В 40 30 доц. Манев доц.Рангелова, гл.ас.Грибачева, гл.ас.Теофилова
32 Диференц. геометрия ПрМат. III В 40 30    
33 Диференц. геометрия ФизМат III I 30 30    
34 Синтетична геометрия Мат. IV A 40 40 гл.ас.Докузова гл.ас.Грибачева, гл.ас. Христов
35 Синтетична геометрия ФизМат IV I 30 30    
36 Учил. курс по алгебра МИ III Б 30 20 проф. Начев гл.ас.Епитропов, гл.ас.Градева
37 Учил. курс по мат. - 1 ФизМат IV I 30 30    
38 Учил. курс по геометрия МИ IV Б 30 20 проф. Златанов доц.Рангелова, гл.ас.Теофилова
39 Учил. курс по мат. - 2 ФизМат IV I 30 30    
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ