Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 2 / 18.01.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 18.01.2012 г.

Протокол № 2 - 2011/2012

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 18.01.2012 г.

 

Днес, 18.01.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов,  гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева.

Отсъстващи: няма.

           

Дневен ред:

  1. Разглеждане молбата на редовен докторант Нина Иванова Иванова за прекъсване на докторантурата за срок от три месеца, считано от 01.02.2012 г. до 01.05.2012 г. по семейни причини.
  2. Отчитане на изпълнението на преподавателската натовареност за първи (есенен) триместър на учебната 2011/2012 г.
  3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпилата от докторанта молба, съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде прекъсната по семейни причини докторантурата на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра ОМИИТ, за срок от три месеца, считано от 01.02.2012 г. до 01.05.2012 г.
  2. Катедреният съвет констатира, че всички преподаватели от катедрата са изпълнили предвидените часове по план за първи (есенен) триместър на учебната 2011/2012 г.

 

 

18.01.2012 г.                                                                                                         Протоколчик:  ............................................
гр. Пловдив                                                                                                                                             /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                                 Ръководител катедра:  ...............................
                                                                                                                                                                          /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ