Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 3 / 28.02.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 28.02.2012 г.

Протокол № 3 - 2011/2012

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 28.02.2012 г.

 

Днес, 28.02.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов,  гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, докторант Нина Иванова и докторант Христо Христов.

Отсъстващи: няма.

            Дневен ред:

  1. Обсъждане на организацията за провеждане на Преддипломната педагогическа практика на студентите от специалност „Математика и информатика“.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ: 

  1. Катедреният съвет определи преддипломната педагогическа практика на студентите от специалност „Математика и информатика“ да започне от 02.04.2012 г. и да продължи до 18.05.2012 г. включително.
  2. Катедреният съвет определи комисия в състав гл. ас. Гинка Бизова и гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина за изработване на разпределенията за стажа на всички студенти от специалност „Математика и информатика“ по училищата.
  3. Катедреният съвет приема единодушно мнението за работата на докторанта Христо Тошков Христов през втората година от подготовката (01.03.2011 г. – 01.03.2012 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков.
  4. Катедреният съвет приема единодушно отчета за втората година от подготовката на докторанта Христо Тошков Христов, съгласно мнението на научния ръководител.
  5. Катедреният съвет гласува единодушно докторанта Христо Тошков Христов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през втората година от подготовката.

 

28.02.2012 г.                                                                                                      Протоколчик:  ............................................
гр. Пловдив                                                                                                                                          /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                              Ръководител катедра:  ...............................
                                                                                                                                                                        /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ