Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 4 / 17.04.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 17.04.2012 г.

Протокол № 4 - 2011/2012

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 17.04.2012 г.

Днес, 17.04.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов,  гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпилата от докторанта молба, съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде удължено прекъсването по семейни причини на докторантурата на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра ОМИИТ, за срок от шест месеца, считано от 01.05.2012 г. до 31.10.2012 г.

 

17.04.2012 г.                                                                                                    Протоколчик:  ............................................
гр. Пловдив                                                                                                                                         /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                            Ръководител катедра:  ...............................
                                                                                                                                                                      /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ