Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №8 от 25.01.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №8 от 25.01.2012 г.

Протокол № 8 – 2011/2012

 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 25.01.2012 г.

 

 

Днес, 25.01.2012 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев,  доц. д-р Антон Илиев, гл.ас. д-р Анна Малинова, гл.ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Татяна Дичева, гл.ас. Христо Кискинов, ас. Никола Вълчанов, ас. Кремена Стефанова.

Катедреният съвет е разширен съгласно:

 • Заповед Р33-188 от 20.01.2012 г., според която във връзка с предварително обсъждане на дисертационния труд на тема „Методика на електронното обучение по математика“ на докторант Ивайло Пеев Старибратов  – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ при ФМИ, за разкриване на процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, към състава на катедра „Компютърни технологии“ се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:
 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;
 3. Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 4. Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика.

Отсъстващи: няма.

 

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Ивайло Пеев Старибратов – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ при ФМИ, на тема „Методика на електронното обучение по математика“.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Ивайло Пеев Старибратов  през третата година от подготовката (20.05.2011 г. – 25.01.2012 г.), предоставено от научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторанта Ивайло Пеев Старибратов, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Ивайло Пеев Старибратов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага докторантът Ивайло Пеев Старибратов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през целия период от подготовката.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Ивайло Пеев Старибратов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 25.01.2012 г.
 6. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Ивайло Пеев Старибратов дисертационен труд на тема „Методика на електронното обучение по математика“ е готов за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по инфор­матика и информационни технологии, докторска програма (научна специал­ност) Методика на обучението по математика и информационни технологии.
 7. Катедреният съвет, на основание чл. 15 (4) от ППЗАСРБ и чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ, приема предложението за замяна на научния ръководител на гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Тони Кондева Чехларова от ИМИ на БАН, с доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 8. Катедреният съвет, на основание чл. 15 (4) от ППЗАСРБ и чл. 21, (3) от ПРАС на ПУ предлага на Факултетния съвет научният ръководител на гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Тони Кондева Чехларова от ИМИ на БАН, да бъде заменен с доц. д-р Коста Андреев Гъров – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“.
 9. Катедреният съвет прие, съгласно чл. 8 (5) от Правилника за развитие на академичния състав в ПУ „П. Хилендарски“,  гл.ас. Христо Стефанов Кискинов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” на ФМИ, да се бъде преместен като докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ на ФМИ. 
 10. Катедреният съвет прие, съгласно чл. 8 (5) от Правилника за развитие на академичния състав в ПУ „П. Хилендарски“,  ас. Кремена Василева Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” на ФМИ, да бъде преместен като докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ“ на ФМИ. 
 11. Катедреният съвет прие защитата на дисертационния труд на Иванка Ангелова Марашева-Делинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ, да се проведе от 10:30 часа на 14.02.2012 г. в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“. 
 12. Катедреният съвет прие защитата на дисертационния труд на Иван Илиев Шотлеков, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ, да се проведе от 11:30 часа на 14.02.2012 г. в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“.

 

 

25.01.2012 г.                                                                                                       Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                                 /Ас. К. Стефанова/

                                                                                                                              Ръководител катедра:

                                                                                                                                                      /Доц. д–р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ