Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №9 от 14.02.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №9 от 14.02.2012 г.

 Протокол № 9 – 2011/2012

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 14.02.2012 г.

 

Днес, 14.02.2012 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Антон Илиев, гл.ас. д-р Анна Малинова, гл.ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Татяна Дичева, гл.ас. Христо Кискинов, ас. Никола Вълчанов, ас. Кремена Стефанова.

Катедреният съвет е разширен съгласно:

 • Заповед Р33-435 от 08.02.2012 г., според която във връзка с предварително обсъждане на дисертационния труд на тема „Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика" на докторант Тодорка Живкова Терзиева – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" при ФМИ, за разкриване на процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор", към състава на катедра „Компютърни технологии" се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор" и „доцент":
 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направ­ление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Мето­дика на обучението по математика;
 4. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика;
 5. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... , научна специалност Методика на обучението по информатика;
 6. Доц. д-р Тони Кондева Чехларова – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика;
 7. Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Тодорка Живкова Терзиева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" при ФМИ, на тема „Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика".
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Тодорка Живкова Терзиева през третата година от подготовката (15.12.2011 г. – 14.02.2012 г.), предоставено от научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Тони Кондева Чехларова.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторанта Тодорка Живкова Терзиева, съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Тодорка Живкова Терзиева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага докторантът Тодорка Живкова Терзиева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през целия период от подготовката.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Тодорка Живкова Терзиева да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 15.02.2012 г.
 6. Катедреният съвет прие, че представеният от докторанта Тодорка Живкова Терзиева дисертационен труд на тема „Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика" е готов за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор" по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии, докторска програма (научна специалност) Методика на обучението по информатика.
 7. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Тодорка Живкова Терзиева:
  1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
  2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  3. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... , научна специалност Методика на обучението по информатика;
  4. Доц. д-р Даниела Иванова Дурева-Тупарова – ЮЗУ „Неофит Рилски", област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика;
  5. Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии,
  6. (резервен член) Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
  7. (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии,
 8. Катедреният съвет прие защитата пред научното жури на Тодорка Живкова Терзиева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" на ФМИ, да се проведе от 11:30 часа на 18.04.2012 г. в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски".
 9. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Ивайло Пеев Старибратов:
  1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
  2. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика;
  3. Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направ­ление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Мето­дика на обучението по математика;
  4. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика;
  5. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
  6. (резервен член) Доц. д-р Даниела Иванова Дурева-Тупарова – ЮЗУ „Неофит Рилски", област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика;
  7. (резервен член) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 10. Катедреният съвет прие защитата пред научното жури на Ивайло Пеев Старибратов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии", на ФМИ, да се проведе от 10:30 часа на 18.04.2012 г. в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски".
 11. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Никола Велизариев Вълчанов:
  1. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  3. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, и област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  6. (резервен член) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  7.  (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
 12. Катедреният съвет прие защитата пред научното жури на Никола Велизариев Вълчанов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" на ФМИ, да се проведе от 12:30 часа на 18.04.2012 г. в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски".

 

14.02.2012 г.                                                                                                                     Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                                            /Ас. К. Стефанова/

                                                                                                                                             Ръководител катедра:

                                                                                                                                                                  /Доц. д–р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ