Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 5    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5

ПРОТОКОЛ № 5 / 06.03.2012 г.

Днес, 06.03.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Крушков, доц. Сомова, гл. ас. Иванова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Иванов, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, ас. Благоев.
Отсъстващи:
гл. ас. Георгиев
Дневен ред:

 1. Докторанти към катедрата.
 2. Запознаване на членовете на катедрата с решенията на ФС от 29.2.2012.
 3. Разни.

Решения:

 1. По т. 1 КС взе решение съгласно чл. 33. (1) от ПРАСПУ, за откриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторанта към катедрата ас. Димитър Благоев.
  Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0
 2. По т. 1 КС взе решение предварителното обсъждане на дисертационния труд на ас. Димитър Благоев (докторанта към катедра „Компютърна информатика“ на ФМИ, отчислен с право на защита), да се проведе от 12:00 часа на 20.03.2012 г. в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“.
  Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0
 3. По т. 1. КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на докторант Христо Марчов Инджов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.
  Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0
 4. По т. 1. КС прие докторантът Христо Марчов Инджов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
  Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0
 5. По т. 1. КС прие предложението на проф. Тотков, на основание чл. 15 (4) от ППЗАСРБ и чл. 21, (4) от ПРАС на ПУ „П. Хилендарски”,  доц. д-р Росица Желязкова Донева да бъде избрана за втори научен ръководител на Емил Николов Хаджиколев, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.
  Гласували 14, За:14, Против:0, Въздържали се:0
06.03.2012 г.     Ръководител на катедра:
(доц. д-р Р. Донева)
 

Протоколирал:
(гл. ас. М. Крушкова)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ