Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 4    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4

ПРОТОКОЛ № 4 / 13.02.2012 г.

Днес, 13.02.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: П доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Крушков, доц. Сомова, гл. ас. Иванова, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, ас. Благоев, гл. ас. Иванов
Отсъстващи:
Проф. Тотков, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Георгиев
Дневен ред:

 1. Обсъждане на предложения, свързани с докторанти към катедрата.
 2. Запознаване на членовете на катедрата с решенията на ФС от 25.1.2012.
 3. Обсъждане на проблеми с разпределението на часовете.
 4. Разни.

Решения:

 1. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на докторанта на самостоятелна подготовка към катедрата гл. ас. Николай Маринов Касъклиев.
  Гласували 12, За:12, Против:0, Въздържали се:0
 2. По т. 1 КС обсъди и прие индивидуалните планове на новозачислените докторанти към катедрата по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма по Информатика, както следва:
  • ДЕСИСЛАВ ВЪЛКОВ ДЕСЕВ (редовен докторант)
  • ТОДОР МИНКОВ РАЧОВСКИ (задочен докторант)
  • ТОДОР СТОЯНОВ КОСТОВ (задочен докторант)
  Гласували 12, За:12, Против:0, Въздържали се:0
 3. По т. 2. КС прие докторантът гл. ас. Николай Маринов Касъклиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
  Гласували 12, За:12, Против:0, Въздържали се:0
 4. По т. 3. КС обсъди проблемите, които катедрата среща с разпределението на часовете и взе решение да представи доклад до декана, относно осигуряване учебната натовареност на катедрата с предложение да се възстанови правото на катедра „Компютърна информатика“ да отговаря за 4 дисциплини (определени за водене от катедрата) или тези дисциплини да се заменят с дисциплини с еквивалентен хорариум.
  Гласували: 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се:0
 5. По т. 4. КС одобри следните избираеми дисциплини (редовно и задочно) за 3-ти триместър на 2011/2012 учебната година:
 • Редовно обучение:
 • Методи за проектиране и съставяне на алгоритми, проф. Георги Тотков, ас. Димитър Благоев;
 • Програмиране в Microsoft Office, проф. Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев;
 • Паралелни алгоритми, доц. д-р Найден Василев;
 • Основи на РНР, доц. Елена Сомова, Йордан Енев;
 • Обектно-ориентирано програмиране със С#, доц. Елена Сомова;
 • Задочно обучение:
 • Програмиране в Microsoft Office, проф. Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев;
 • Многонишково програмиране в С#, доц. Елена Сомова.

  Гласували: 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0
13.02.2012 г.     Ръководител на катедра:
(доц. д-р Р. Донева)

Протоколирал:
(гл. ас. М. Крушкова)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ