Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2012 Протокол № 4    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4

Протокол № 4

Днес 22.02.2012 г. се проведе разширен катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха следните външни хабилитирани лица:

  1. Проф. д-р Минчо Сандалски – от ФИСН на ПУ;
  2. Доц. д-р Антон Илиев – от ФМИ на ПУ;
  3. Доц. д-р Коста Гъров – от ФМИ на ПУ

и членовете на катедрата: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. Емил Дойчев

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство

Приет бе следният дневен ред:

  1. Процедура за зачисляване в докторантура на самостоятелна форма на обучение на гл. ас. Иван Марков Димитров към катедра "Компютърни системи" при ФМИ;
  2. Разни.

По точка 1:
Проф. Стоянов  даде думата на гл. ас Иван Димитров да представи своя проект на дисертационен труд и индивидуален учебен план.          
След обсъждане на проекта на дисертационен труд и представения индивидуален план, катедреният съвет гласува следните РЕШЕНИЯ:

1. Материалът е достатъчен за зачисляване на Иван Марков Димитров в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика;
2. Прие за тема на дисертационния труд на Иван Марков Димитров: „Оптимизация на глобализациите на InfoStation мрежова среда“;
3. Избра за научен ръководител на Иван Марков Димитров: проф. д-р Станимир Стоянов от катедра „Компютърни системи“ на ФМИ;
4. Прие индивидуалния учебен план на Иван Марков Димитров за работата през трите години от подготовката по докторантурата.

По точка 2 :

  1. Катедреният съвет прие годишния отчет за втората година от обучението в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“ на докторант Христо Бонев Христов и по предложение на  научения му ръководител, проф. д-р Снежана Гочева, гласува много добра оценка за работата му;

Ръководител катедра:  /п/            
/Проф. д-р С. Стоянов /
 Протоколчик:  /п/                      
/гл. ас. д-р А. Стоянова /

Пловдив
22.02.2012г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ