Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 6 / 29.02.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 29.02.2012

П Р О Т О К О Л  № 6

Днес, 29 февруари  2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, проф.д-р Степан Костадинов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц.  д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова; Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ); Орлин Янакиев – студент.
Отсъстват: проф.д-р Станимир Стоянов (в чужбина), Станислав Даков - студент.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Докторанти.
 3. Избор на хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ и корекцията, касаеща точка ІІІ, която се променя в „АДМИНИСТРАТИВНО УРЕЖДАНЕ  ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ”.

2. ФС прие Регламент за научноизследователската дейност и направените за него стилови корекции.

3. ФС прие да се предложи на АС на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да утвърди актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Бакалавър” във ФМИ и актуализираните квалификационни характеристики на следните бакалавърски специалности към ФМИ: „Математика”, „Приложна математика”, „Математика и информатика”, „Информатика”, „Бизнес информационни технологии” и „Бизнес математика”.

4. ФС прие Семестриален отчет и актуализиран план за предстоящите задачи на Факултетната комисия по акредитация.

5. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за публичната защита на дисертационния труд на Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“) на тема „Методика на електронното обучение по математика“:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;
 3. Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математика;
 4. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет,  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;
 5. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 6. (резервен член) Доц. д-р Даниела Иванова Дурева-Тупарова – ЮЗУ „Неофит Рилски”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика;
 7. (резервен член) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

6. ФС прие следното предложение: публичната защита на дисертационния труд на Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“) пред научното жури да бъде на 18.04.2012 г.

7. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за публичната защита на дисертационния труд на Никола Велизариев Вълчанов (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“) на тема „Моделиране и изграждане на разширяеми модулни информационни системи“:

 1. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 6. (резервен член) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 7. (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

8. ФС прие следното предложение: публичната защита на дисертационния труд на Никола Велизариев Вълчанов (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“) пред научното жури да бъде на 18.04.2012 г.

9. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за публичната защита на дисертационния труд на Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“) на тема „Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика“:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 3. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет,  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;
 4. Доц. д-р Даниела Иванова Дурева-Тупарова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика;
 5. Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 6. (резервен член) Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от ТУ, Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 7. (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

10. ФС прие следното предложение: публичната защита на дисертационния труд на Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“) пред научното жури да бъде на 18.04.2012 г.

11. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторантката Мая Василева Стоева, съгласно мнението на научните ръководители.

12. ФС прие следното предложение: Мая Василева Стоева (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

13.  ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторантката Десислава Андреева Захариева, съгласно мнението на научния ръководител.

14. ФС прие следното предложение: Десислава Андреева Захариева (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

15. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторантката гл.ас. Стефка Йорданова Анева, съгласно мнението на научните ръководители.

16. ФС прие следното предложение: гл.ас. Стефка Йорданова Анева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

17. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторантката Елена Христова Тодорова, съгласно мнението на научния ръководител.

18. ФС прие следното предложение: Елена Христова Тодорова (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

19. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторанта Вилислав Иванов Радев, съгласно мнението на научния ръководител.

20. ФС прие следното предложение: Вилислав Иванов Радев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

21. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторанта Христо Бонев Христов, съгласно мнението на научния ръководител.

22. ФС прие следното предложение: Христо Бонев Христов (редовен докторант към катедра „Компютърни системи”) да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през втората година от подготовката.

23. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторантката Десислава Стоянова Войникова, съгласно мнението на научния ръководител.

24. ФС прие следното предложение: Десислава Стоянова Войникова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”) да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

25. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторантката Лозанка Спиридонова Тренкова, съгласно мнението на научния ръководител.

26. ФС прие следното предложение: Лозанка Спиридонова Тренкова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”) да бъде атестирана със задоволителна оценка за работата си през втората година от подготовката.

27. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторантката Милена Димова Петкова съгласно мнението на научния ръководител.

28. ФС прие следното предложение: Милена Димова Петкова (редовен докторант към катедра „Математически анализ”) да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

29. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторанта Стоил Иванов Иванов съгласно мнението на научния ръководител.

30. ФС прие следното предложение: Стоил Иванов Иванов (редовен докторант към катедра „Математически анализ”) да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

31. ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторанта Христо Тошков Христов съгласно мнението на научния ръководител.

32. ФС прие следното предложение: Христо Тошков Христов (редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”) да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.

33. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Десислав Иванов Десев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков).

34. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Алгебра и теория на числата, с научен ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов).

35. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Радка Паскова Колева, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Алгебра и теория на числата, с научен ръководител доц. д-р Кирил Христов Коликов).

36. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Стела Славчева Глухчева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения, с научен ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христева-Краева).

37. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков).

38. ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Тодор Стоянов Костов, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков).

39. ФС прие предложението от катедра „Компютърни системи”: гл. ас.Иван Марков Димитров да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна форма на обучение към катедра „Компютърни системи” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

40. ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на гл. ас. Иван Марков Димитров.

41. ФС прие следната тема на дисертационния труд на гл. ас. Иван Марков Димитров
„Оптимизация на глобализациите в InfoStation мрежова среда”..  

42. ФС прие индивидуалния учебен план на гл. ас. Иван Марков Димитров за работата през трите години от подготовката по докторантурата.

43.  ФС прие следното предложение от КС на катедра „Приложна математика и моделиране”: да бъде избран доц. д-р инж. Илийчо Петков Илиев (от ТУ – филиал Пловдив) за втори научен ръководител на редовната докторантка Десислава Стоянова Войникова.

44. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 година: проф. Атанас Ангелов Гешев – с хорариум 180 часа упражнения за водене на дисциплината „Иконометрия” за студентите от спец. „Бизнес информационни технологии”, II-ри курс, задочно обучение; и избираемата дисциплина „Иконометрия” (редовно и задочно обучение); Мирослава Тенева Иванова (магистър) с хорариум 50 ч. за водене на упражнения  по дисциплината „Линейна алгебра и аналитична геометрия” с І курс, спец. „Компютърна химия” през І семестър; доц. д-р Найден Василев (от ТУ- филиал Пловдив) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Паралелни алгоритми” през Пролетния триместър.

45. ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение през Пролетния триместър: „Имитационно моделиране”, с лектор доц. д-р Антон Илиев Илиев.

46. ФС утвърди следните факултативни дисциплини за редовно обучение през Пролетния триместър:

 1. Задачи за подготовка за състезания по математика, гл.ас.д-р Петър Копанов;
 2. PHP за напреднали – 3 част (практикум), Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
 3. Изграждане на базово ниво по руски език за напреднали – 3 част (практикум), гл. ас. Петранка Савова.

47. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5.Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числени методи и среди за приложение)  към катедра „Компютърни технологии” със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

48. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАСПУ по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение) към катедра „Компютърни технологии” със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

49.  ФС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 14.03.2012 г. (сряда) от 13:00 ч.

50. ФС прие: в срок до 12.03.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят предложения за  израстване на членовете от поверената им катедра на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент”, „професор” до края на календарната 2012 година.

51. ФС прие: в срок до 12.03.2012 г. да се изпратят на е-mail на доц. д-р Антон Илиев предложения (ако има такива) за начина и правилата за провеждане на конкурсния изпит за академичната длъжност „главен асистент”

52. ФС прие: в срок до 07.03.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят на е-mail на доц. д-р Антон Илиев обобщени заявки за участие в Пролетната конференция на СМБ (от 9.04. до 12.04.2012 г. – Боровец) на членовете от поверената им катедра, като се спазва приетото правило – командироват се само членове на СМБ.

53. ФС прие следното предложение: отлага се за следващото заседание на ФС на 14.03.2012 г. решаването на въпроса за разпределение на дисциплините по катедри (доклад от доц. Донева).

54. ФС прие списък „Открити въпроси към Ректорското ръководство на Пловдивския  университет” (Приложение 1). Във връзка с това, Факултетният съвет отправя покана към г-н Ректора да присъства на някое от следващите заседания на ФС.

55.  ФС прие: в срок до 07.03.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят на е-mail на доц. Христо Крушков обобщени въпроси от членовете на катедрата, които биха могли да се поставят на г-н Ректора на следващо заседание на ФС.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ