Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Приложна математика и моделиране Протоколи от КС 2012 Протокол № 61/27.02.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 61/27.02.2012

ПРОТОКОЛ № 61/27.02.2012

от катедрен съвет при катедра ПММ

Присъстват: проф. Семерджиев, проф. Гочева, проф. Христова, доц. Попова, доц. Бояджиев, доц. Нончева, гл. ас. Кулина, гл. ас. Копанов, гл. ас. Русинов, докт. Войникова, докт. Иванов, докт. Тренкова, докт. Глухчева
Отсъстват: гл. ас. Атанасова

Дневен ред:

 1. Отчети на докторанти.
 2. Индивидуален докторантски план
 3. Разни

Решения:

По точка 1:

 1. Катедреният съвет прие тримесечния отчет на докт. Войникова за периода 1.01-29.02.2012 г.
 2. Катедреният съвет прие годишен отчет за втората година на обучение на докт. Войникова с оценка ОТЛИЧЕН.
 3. Катедреният съвет прие тримесечния отчет на докт. Тренкова за периода 1.01-29.02.2012 г.
 4. Катедреният съвет прие годишен отчет за втората година на обучение на докт. Тренкова с оценка ЗАДОВОЛИТЕЛЕН и препоръка да отделя достатъчно време през третата година за оформянето на дисертационната работа.

По точка 2:

 1. Катедреният съвет прие индивидуален план за обучение на докт. Стела Славчева Глушкова, редовен докторант към катедрата.

По точка 3:

 1. Катедреният съвет прие предложението на проф. Гочева да бъде избран доц. д-р инж. Илийчо Петков Илиев от ТУ – филиал Пловдив за втори научен ръководител на докторантката Десислава Стоянова Войникова.
 2. Упражненията по Приложна математика за спец. БИТ, І курс задочно се поемат от гл. ас. Кулина, а за редовно обучение – по две подгрупи за гл. ас. Кулина, докт. Войникова и докт. Иванов.
 3. Упражненията по ЧМ за спец. Математика, ІІІ курс, редовно се поемат от доц. Бояджиев.

 

27.02.2012 г.

Научен секретар на кат. ПММ: ……………….....
/доц. Попова/

Ръководител катедра ПММ: ……………………...
/доц. Бояджиев/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ