Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №3 / 27.02.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №3 / 27.02.2012 г.

ПРОТОКОЛ №3

Днес 27.02.2012 г. /понеделник/ от 12,30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ .


Присъстват: доц. д-р Андрей Захариев ,проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Иванка Николова, ас. Слав Чолаков

Отсъстват: доц. д-р Недялка Казакова

 

ДНЕВЕН РЕД

  • Приемане на годишни отчети за 2011 г. на докторантите към катедрата.
  • Учебна дейност през А и Б триместри и I триместър.
  • Обсъждане на учебната програма за В триместър и II триместър.
  • Разни.

По точка 1 - Бяха одобрени  годишните отчети за 2011 година на редовните докторанти към катедра МА Стоил Иванов  Иванов  и Милена Димова  Петкова. КС предлага на ФС докторантите Стоил Иванов  Иванов  и Милена Димова  Петкова да бъдат атестирани с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката им.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 12, против – 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2 - Обсъдена бе учебната дейност на катедрата през А и Б триместър и I семестър. Отбелязано бе липсата на проблеми свързани с учебната дейност на катедрата през А и Б триместър и I семестър.

По точка 3 - Обсъдена беше учебната програма на В триместър и II семестър. Отбелязано бе липсата на проблеми и промени свързани с учебната програма.

По точка 4.
Доц. Захариев информира членовете на катедрата относно:

  • Заповед Р33-342/01.02.2012 г. на Ректора относно учебните разписания;
  • за писмото-покана от МОМН за участие на университетски преподаватели при оценяването на държавните зрелостни изпити по математика.
  • за започналото преразпределение на кабинетите във ФМИ.
  • изискването да се следят на сайта новите регламенти, засягащи учебната и научна дейност във ФМИ, които се приемат от ФС;
  • .необходимостта от обезпечаването на студентите с литература по курсовете четени от катедрата  - срок за подаване на заявки за участие в авторските колективи  11.03.2012 г.
  • необходимостта лекторите да изготвят  актуализираните учебните програми и да допълнят препоръчаните списъци с актуална литература.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

27.02.2012 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:
/доц. д-р А. Захариев/

Протоколчик:    
/гл. ас. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ