Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол № 3    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3

ПРОТОКОЛ № 3

На 16.2.2012 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстваха членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов.

Отсъстваха членовете на КС: доц. д-р Пенка Рангелова (по болест) и гл. ас. Иванка Градева.

Освен това присъстваха пенсионираните преподаватели в катедрата: проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Бистра Царева и редовните докторанти: Радка Колева и Стефан Божков.

Дневен ред.

 1. Отчет на учебната дейност на катедрата през А и Б триместър.
 2. Докторанти.
 3. Разни.


По точка 1. Обсъдена бе учебната дейност на катедрата през А триместър и I семестър. Отбелязано бе липсата на проблеми. Доц. Манев обърна внимание да се нанесат от всички преподаватели взетите часове в материалната книга. Обсъдено беше началото на Б триместър. Събра се информация от преподаватели с изпити през Б триместър за необходимите зали и продължителност за ползването им по време на изпит. Ръководителят на катедра подкани лекторите да попълнят учебните програми с актуална литература.

По точка 2.

 • Приеха се индивидуалните учебни планове на редовните докторанти Р. Колева и С. Божков.
 • Ръководителят на катедра напомни графика за тримесечни отчети на редовните и годишни отчети на всички докторанти.
 • КС гласува единодушно предложението за провеждане на ново зачисляване за докторантура в самостоятелна форма на обучение на гл. ас. Епитропов (отчислен с право на защита) с тема на дисертацията „Алгебрични методи в теория на неточностите (грешките) и електростатиката” и научен ръководител – доц. д-р Кирил Коликов.


По точка 3.

 • Доц. Коликов предложи пенсионираните членове на катедрата да могат да присъстват на катедрените съвети и да участват в обсъжданията, но без право на глас. Проф. Мекеров подкрепи предложението и то бе прието единодушно.
 • Ръководителят на катедрата информира:
  • да се следят на сайта новите регламенти, засягащи учебната и научна дейност във ФМИ, които се приемат от ФС;
  • писмо на ректора относно учебните разписания;
  • за заповедите за атестиране на гл. ас. Грибачева, гл. ас. Градева и гл. ас. Епитропов;
  • за писмото-покана от МОМН за участие на университетски преподаватели при оценяването на държавните зрелостни изпити по математика. Предложени бяха: доц. Рангелова, гл.ас. Христов, гл. ас. Градева и гл. ас. Епитропов;
  • за започналото преразпределение на кабинетите във ФМИ.
 • Обсъдена бе материалната отговорност на лабораторията, дадена на доц. Коликов по негов проект. Реши се въпросът да се отнесе и съгласува с декана и помощник ректора.


Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ