Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Разпределени приложения    English
Факултет по математика и информатика - Разпределени приложения
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Свързване с източници на данни. Събиране на данни и управлението им. Търсене и анализ на данни. Добавяне и модифициране на данни. Копиране и предаване на данни. Поддържане на целостта на базата данни. Свързване на данните към потребителски интерфейс. Работа с XML. Оптимизация на достъпа до данните. Търсене и поддържане на обекти на базата данни.
 
Съдържание
I. Лекции
 1. Свързване с източници на данни. Контрол на връзките. Прилагане на пулинга на връзките. Използване на транзакции с включване към пула. Превключване на отворена връзка към друга база данни.
 2. Прочитане на данни и тяхното управление. Прочитане на йерархично организирани данни. Построяване на набор данни с програмни способи. Създаване на силно типизиран набор данни. Асинхронна заявка към данни.
 3. Прочитане на данни и тяхното управление. Прочитане на йерархично организирани данни. Построяване на набор данни с програмни способи. Създаване на силно типизиран набор данни. Асинхронна заявка към данни.
 4. Добавяне и модификация на данните. Използване на стълбове с автоматична инкрементация без конфликти. Добавяне на записи с глобално уникален първичен ключ. Обновяване на един източник данни от друг. Промяна на стойността на първичния ключ. Получаване на информация за параметрите на съхраняващата процедура по време на изпълнение на програмата. Предотвратяване на конфликти с ключови думи.
 5. Копиране и предаване на данни. Копиране на ред от една локална таблица в друга. Копиране на таблица от един набор данни в друг. Сериализация на данните. Десериализация на данните. Обединени данни. Безопасно предаване на набор данни. Безопасно предаване на идентификационна информация. Експорт на резултатите от заявката в масив.
 6. Поддържане на целостта на базата данни. Предотвратяване нарушаването целостта на връзките при обновяване на източника на данни. Създаване на ограничения, първични ключове и връзки, обхващащи няколко стълба. Проверка за грешки при паралелна обработка. Разрешаване на конфликти с данните. Използване на нива за изолация на транзакции за защита на данните. Реализация на паралелна обработка без налагане на блокировка.
 7. Свързване на данните към потребителски интерфейси. Свързване на прости данни към елементи за управление. Редактиране и обновяване на данните. Добавяне на възможности за търсене. Създаване на отчети.
 8. Работа с XML. Съхраняване и зареждане на данни. Синхронизация на набора данни. Преобразуване на набора данни.
 9. Оптимизация на достъпа до данните. Асинхронно попълване на набора данни. Отмяна на асинхронна заявка. Кеширане на данните. Повишаване на производителността при попълване на набора данни. Четене и запис на двоични данни. Изпълнение на пакетни обновявания. Автоматично обновяване на набора данни с помощта на допълнителни свойства.
 10. Търсене и поддържане на обекти от базата данни. Получаване информация за схемата на базата данни. Определяне на стойностите на стълбовете по подразбиране в базата данни. Създаване на таблици в базата данни по схема на локална таблица.

II. Упражнения

 1. Свързване с източници на данни. Свързване с източник на данни ODBC, Microsoft Excel, Microsoft Access.
 2. Прочитане на данни и тяхното управление. Обработка на пакетен SQL - оператор. Получаване на данни от пакета Oracle.
 3. Търсене и анализ на данните. Задачи върху филтриране и сортировка на данните. Използване на стълбове-изрази за изразяване на изчисляеми стойности. Получаване на йерархично организирани данни.
 4. Добавяне и модификация на данните. Използване на стълбове с автоматична инкрементация от SQL Server . Задачи върху добавяне на записи с глобално уникален първичен ключ, обновяване на един източник данни от друг, промяна на стойността на първичния ключ.
 5. Копиране и предаване на данни. Задачи: копиране на ред от една локална таблица в друга, копиране на таблица от един набор данни в друг, сериализация и десериализация на данните, обединени данни, безопасно предаване на набор данни.
 6. Поддържане на целостта на базата данни. Задачи върху предотвратяване нарушаването целостта на връзките при обновяване на източника на данни. Задачи от създаване на ограничения, първични ключове и връзки, обхващащи няколко стълба.
 7. Свързване на данните към потребителски интерфейси. Задачи от свързване на прости данни към елементи за управление, редактиране и обновяване на данни, добавяне на възможности за търсене, създаване на отчети.
 8. Работа с XML. Съхраняване и зареждане на данни. Синхронизация на набора данни. Преобразуване на набора данни.
 9. Оптимизация на достъпа до данните. Задачи за повишаване на производителността при попълване на набора данни, четене и запис на двоични данни, изпълнение на пакетни обновявания. Автоматично обновяване на набора данни с помощта на допълнителни свойства.
 10. Търсене и поддържане на обекти от базата данни. Получаване информация за схемата на базата данни от SQL Server . Задачи: създаване на таблици в базата данни по схема на локална таблица.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ