Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Управление на проекти    English
Факултет по математика и информатика - Управление на проекти
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Целта на курса е да запознае студентите с основните етапи при разработване и управление на проекти. Разглеждат се и съответните математически модели, като се представят някои алгоритми за мрежова оптимизация. Представят се логическите етапи на процеса на проектиране, работата в екип, управлението на ресурси, оптимизирането на разходи и др. Основно внимание се отделя на методите и средствата за подготвяне, разработване, представяне, защитаване и управление на проекти. Специално място в курса заемат най-важните европейски инициативи за финансиране на проекти в приоритетни области, спец. на свързаните с развитието на информационното общество.

Лабораторните упражнения имат за цел да развият практически навици по създаване и управление на проекти, в това число: избор на оптимална организационна структура, построяване на мрежов модел на проекта и пресмятане на параметрите на мрежовия график, определяне на критичния път и резервите от време/ресурси, стойност и продължителност на проекта, и т.н. Студентите се разделят на групи по интереси със задача – екипно разработване на проект (в свободно избрана област). Последното включва изготвяне на проектна документация, вкл. анализ на състоянието и на критичните моменти, времеви и ресурсен план за осигуряване, и т.н. Разработените курсови проекти се представят и защитават публично, а при тяхното изготвяне се използва специализиран софтуер за проектиране, управление и отчитане на проекти.
 
Съдържание
I. Лекции
 1. Жизнен цикъл на проекта. Фази. Основни принципи на управление на проекти.
 2. Моделиране на управлението на проекти. Теория на графите и мрежите. Приложения в задачи за планиране и управление. Основни понятия.
 3. Анализ и оптимизация на мрежи. Задачи за максималния и оптимален поток.
 4. Минимизация на разходите за изпълнение на проекта. Изчисляване на времеви параметри.
 5. Задача за най-къс път и максимален поток. Задача за календарно планиране и минимизиране на разходите.
 6. Графично представяне на проектна информации (диаграма на Гант, мрежова диаграма, линейная диаграмма, хистограмми и др.)
 7. Организационни структури за управление на проекти. Екип и разпределение на отговорностите. Роля, задачи и функции на ръководителя на проекта.
 8. Методи за планиране и контрол на дейностите по проекта. Управление на сроковете. Критичен път.
 9. Бюджет на проекта и управление на финансовите ресурси.
 10. Управление на комуникациите на проекта. Форми и методи на комуникация.
 11. Европейска система за проектно финансиране. Основни инициативи. Проектна документация. Примери.

II. Упражнения

 1. Управление на проекти в среда Microsoft Project
 2. Базови функционални възможности . Настройка на потребителския интерфейс.
 3. Разработване на план на проект.
 4. Корпоративно управление на проекти. Ресурсно планиране в корпоративна среда.
 5. Публикуване на проектни данни в Интернет.
 6. Мултипроектно управление.
 7. Компютърно моделиране на проекта (изпълнение, анализ, представяне).
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ