Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 3    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3

ПРОТОКОЛ № 3 / 06.01.2012 г.

Днес, 06.01.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Крушков, доц. Сомова, гл. ас. Иванова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, ас. Благоев.
Отсъстващи:
гл. ас. Георгиев, гл. ас. Иванов

Дневен ред:

  1. Планиране на учебна натовареност за редовни докторанти към катедрата.
  2. Приемане на годишни отчети за 2011 год. на задочните докторанти към катедрата.
  3. Запознаване на членовете на катедрата с указанията, дадени на ФС от 14.12.2011 за подготовка на справките, за нуждите на подготвяния Доклад-самооценка на ФМИ, свързан с Институционалната акредитация на ПУ.
  4. Избор на секретар и отговорници по дейности на катедрата.
  5. Обсъждане на проблеми с разпределението на часовете и РАС.
  6. Разни.

Решения:

1. По т. 2. КС прие годишните отчети за първата година от подготовката на следните докторанти на самостоятелна подготовка към катедрата:

  • гл.ас. Емил Хаджиколев;
  • гл.ас. Станка Хаджиколева;

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 2. КС прие докторантът гл.ас. Емил Хаджиколев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

3. По т. 2. КС прие докторантът гл.ас. Станка Хаджиколева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

4. По т. 4. КС избра гл. ас. Кирил Иванов за секретар на катедрата

Гласували 13, За: 12, Против: 1, Въздържали се: 0

5. По т. 4. КС избра доц. д-р Елена Сомова за заместник ръководител на катедрата.

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

6. По т. 6. КС прие 3-месечния отчет за периода 1.10.2011 – 31.12.2011 г. на Петър Георгиев Петров (редовен докторант към катедрата) и становище, че докторантът не е извършил достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, на базата на представеното пред КС мнение от научния ръководител (проф Г. Тотков), че докторантът е извършил минимална част от работата само по 1 (една), от поставените му в индивидуалния учебен план задачи.

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

7. По т. 6. КС прие Петър Георгиев Петров (редовен докторант към катедрата) да бъде атестиран с оценка Неудовлетворителна за работата си през първата година от подготовката, на базата на представеното пред КС мнение от научния ръководител (проф Г. Тотков), че докторантът системно не изпълнява задълженията си, тъй като до момента (от зачисляването му) е работил само по 1 (една), от поставените му, в индивидуалния учебен план, задачи.

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

8. По т. 6. КС предлага на ФС да бъде прекратена докторантурата на Петър Георгиев Петров (редовен докторант към катедрата), поради системно неизпълнение на задълженията, съгласно чл. 26, ал. 4 от ПРАСПУ, считано от 01.01.2012 година, на базата на решението на КС от т. 8 и във връзка с постъпилата от него молба.

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

9. По т. 6. КС взе решение с цел провеждане на обучението на докторанти в съответствие с чл. 8 (5) от Правилника за развитие на академичния състав в ПУ „П. Хилендарски”,  редовният докторант към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ Христо Тошков Христов да бъде преместен съгласно чл. 21 (6) от същия правилник като редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” на ФМИ.

Гласували 13, За: 13, Против: 0, Въздържали се: 0

 

06.01.2012 г.

 Ръководител на катедра:
(доц. д-р Р. Донева)

Протоколирал:
(доц. Ел. Сомова)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ