Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 2 / 14.12.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 14.12.2011

Днес, 14 декември  2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова;  студентите – Станислав Даков,  Орлин Янакиев.
Отсъстващи – няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация – институционална и по направление 4.5. Математика.
 2. Учебни и КСК 2012.
 3. Докторанти.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Утвърждаване на комисии.
 6. Разни.

 

 

РЕШЕНИЯ:
1. ФС прие доклад-самооценка за изпълнение на препоръките при програмната акредитация по професионално направление направление  4.5. Математика за ОКС „Бакалавър” по специалностите „Математика” и „Приложна математика” и ОКС „Магистър” по специалност „Приложна математика” във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”.

2. ФС прие следния регламент при изготвяне на графиците за изпитните сесии и разписанията на учебните занятия: 10 дена преди началото на изпитните сесии, съответно триместрите те ще се публикуват. Корекции ще се правят до 3 дена след тяхното публикуване. В срок до 20.12.2011 г. (вторник) могат да се направят корекции в разписанията за редовно обучение за Зимния триместър.

3. ФС прие регламент за ползване на мобилна компютърна зала.

4. ФС прие предложението: до 19.12.2011 г.  Деканското ръководство да подготви учебните планове за новата специалност „Телематика, компютърни системи и технологии” и да се предложат за утвърждаване от АС, т.е. да се предложи на АС на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да утвърди разкриването, квалифика­ционната характеристика и учебните планове на нова бакалавърска специалност “Телематика, компютърни системи и технологии” (редовно и задочно обучение) към Факултета по математика и информатика.

5. ФС прие предложението за следната промяна на темата на дисертационния труд на гл.ас. Георги Николов Чолаков (задочен докторант към катедра “Компютърни технологии” от 01.03.2003 г. до 01.03.2007 г.): от „Разработване на системи за измерване и оценки на технологията MALINA дисертационната тема да бъде „Хибридна архитектура за изграждане на Разпределен център за електронно обучение (DeLC)”. 

6. ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни системи”: да бъде избрана доц. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова (от ИИКТ на БАН) за втори научен ръководител на гл.ас.  Георги Николов Чолаков.

7. ФС прие предложението за следната промяна на темата на дисертационния труд на Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Компютърни технологии”): от „Развитие на алгоритмичното мислене на учениците в обучението по информатика“ дисертационната тема да бъде „Развитие на алгоритмичното мислене в обучението по информатика”.

8. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”), съгласно мнението на научните ръководители.

9. ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии”: да бъде атестирана с оценка отличен (6.00) Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка) за работата си през втората година от подготовката.

10. ФС прие следното предложение от Катедрения съвет на катедра „Компютърни техноло­гии”: да бъде прекъсната докторантурата на Христо Илиянов Лесев (редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”) за срок от 1 (една) година, във връзка с постъпилата от него молба, съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ, считано от 01.01.2012 година.

11. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка) съгласно мнението на научните ръководители. 

12. ФС прие следното предложение: Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна под­го­товка) да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.

13. ФС прие предложението: Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка) да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 14.12.2011 г.

14. ФС прие следното предложение: представеният от Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) дисертационен труд на тема „Уеб-базирано интердисцип­линарно проектно-ориентирано обучение по информа­ционни технологии на студенти по информатика“ да бъде официално предложен (след като отрази направените забележки) като годен за защита пред Научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма  Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

15. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Иванка Ангелова Марашева-Делинова (докторант на самостоятелна подготовка) съгласно мнението на научните ръководители.

16. ФС прие следното предложение: Иванка Ангелова Марашева-Делинова (докторант на самостоятелна подготовка) да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

17. ФС прие предложението: Иванка Ангелова Марашева-Делинова (докторант на самостоя­телна подготовка) да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 14.12.2011 г.

18. ФС прие следното предложение: представеният от Иванка Ангелова Марашева-Делинова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) дисертационен труд на тема „Развиване на интерес към математиката чрез разработване на проекти, прилагащи информационни технологии“ да бъде официално предложен (след като отрази направените забележки) като годен за защита пред Научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии.

19. ФС утвърди следните конспекти за зачисляване в докторска програма:

 •  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика (към катедра „Компютърна информатика”);
 •  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика (към катедра „Компютърни системи”);
 •  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Алгебра и теория на числата (към катедра „Алгебра и геометрия”);
 •  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения (към катедра „Приложна математика и моделиране”);

20. ФС прие предложенията от катедрите за прием на докторанти във ФМИ през  учебната 2012/2013 година: (виж Приложение 1).

21. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Зимния триместър:

 • Васил Георгиев Василев (магистър по Информатика) – хорариум 200 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина „Методи на транслация” с ІV курс, Информатика;
 • Вася Красимирова Атанасова (докторант)  – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Уикипедия и уики технологии”;
 • Десислава Стоянова Войникова (докторант) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Атанас Вълев Иванов (докторант) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Радослав Радев Радев (докторант) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Христо Бонев Христов (докторант) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Лозанка Спиридонова Тренкова (докторант) – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Нина Станчева Станчева (студентка, ІІІ к., сп. „Информатика”) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Ива Георгиева Пъхлева (студентка, ІV к., сп. „Приложна математика”) – с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедра „Приложна математика и моделиране”.

22. ФС прие следния регламент: материалите за ФС да се представят в Деканата най-малко 7 дни преди самото заседание.

23. ФС утвърди състава на следните Факултетни комисии и краткосрочен график за изпълнение на най-неотложните задачи, които трябва да изпълнят те в рамките на 2-3 месеца във връзка с институционалната акредитация на ПУ :

І. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО
Състав:
Председател : доц. д-р Христо Димитров Крушков (зам. декан) – кат. КИ
Съпредседател: проф. д-р Снежана Георгиева Гочева – кат. ПММ
Секретар на комисията: гл. ас. Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
Членове:

 1. Доц. д-р Георги Костадинов – кат. МА
 2. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева – кат. ПММ
 3. Гл. ас. д-р Асен Христов Христов – кат. АГ
 4. Гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева – кат. АГ
 5. Гл.ас. д-р Добринка Василева Бойкина – кат. ОМИИТ
 6. Гл. ас. д-р Ангел Атанасов Голев – кат. КТ
 7. Гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова–Дойчева – кат. КС
 8. Гл. ас. Павлина Георгиева Иванова – кат. КИ
 9. Гл.ас. Иван Марков Димитров – кат. КС
 10. Гл. ас. Стефка Йорданова Анева – кат. ОМИИТ
 11. Гл. ас. Николай Маринов Касъклиев – кат. КИ
 12. Ас. Кремена Василева Стефанова – кат.  КТ
 13. Ас. Иванка Андреева Николова – кат. МА
 14. Десислава Стоянова Войникова, докторант в кат. ПММ
 15. Орлин Атанасов Янакиев, І курс Информатика, член на ФС

Задачи:

 1. Конкретизиране на мисията, целите и задачите на ФМИ. (Срок: декември 2011 г.)
 2. Адаптиране на Системата за качество на ПУ за особеностите на ФМИ. (Срок: януари 2012 г.)
 3. Актуализация на регламента за учебната документация (създаване, одобряване, промяна и съхранение) на ФМИ. (Срок: януари 2012 г.)
 4. Актуализация на регламента за реакция при нечестни прояви (преписване, из­ма­ма, плагиатство) на студенти, служители и преподаватели на ФМИ. (Срок: февруари 2012 г.)
 5. Семестриален отчет за дейността на комисията. (Срок: март и октомври)

ІІ.  ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО НАУКА
Състав:
Председател : доц. д-р Антон Илиев Илиев (зам. декан) – кат. КТ
Членове:

 1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – кат. АГ
 2. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – кат. МА
 3. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева–Илиева – кат. ПММ
 4. Доц. д-р Росица Желязкова Донева – кат. КИ
 5. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – кат. КС
 6. Доц. д-р Коста Андреев Гъров – кат. ОМИИТ

Задачи:

 1. Актуализация на приоритетите и целите на науч­но­из­сле­дова­тел­ска­та дейност на ФМИ в съответствие с мисията, целите и задачите на ПУ и ФМИ. (Срок: декември 2011 г.)
 2. Актуализация на регламента за научноизследователската дейност (процедури за включване на студенти, докторанти и преподаватели, процедура за участие в научни форуми) на ФМИ. (Срок: януари 2012 г.)
 3. Актуализиране на Годишния план за научноизследователската дейност  на ФМИ. (Срок: януари 2012 г.)
 4. Разработване на годишен план за развитие на лабораториите, съгласуван със звено УКЗ. (Срок: февруари 2012 г.)
 5. Актуализация на регламента за достъп до лабораториите, съгласуван със звено УКЗ. (Срок: февруари 2012 г.)
 6. Семестриален отчет за дейността на комисията. (Срок: май и декември)

ІІІ. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
Състав:
Председател : доц. д-р Манчо Христов Манев (пом. декан) – кат. АГ
Секретар: Константина Панкова Иванова – организатор ФМИ
Членове:

 1. проф. дпн Васил Борисов Милушев – кат. ОМИИТ
 2. доц. д-р Андрей Иванов Захариев – кат. МА
 3. доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – кат. ПММ
 4. доц. д-р Елена Петрова Сомова – кат. КИ
 5. доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – кат. КТ
 6. гл. ас. Георги Николов Чолаков – кат. КС
 7. Тодор Георгиев Чаушев – звено УКЗ

Задачи:

 1. Актуализация на методическия стандарт за учебен план. (Срок: декември 2011 г.)
 2. Актуализация на методическия стандарт за учебна програма. (Срок: януари 2012 г.)
 3. Актуализация на процедурата за отработване на пропуснатите часове. (Срок: януари 2012 г.)
 4. Актуализация на регламента за учебните стажове и практики. (Срок: януари 2012 г.)
 5. Актуализация на процедурите за провеждане на семестриални и държавни изпити, както и защити на дипломни работи.  (Срок: февруари 2012 г.)
 6. Актуализация на учебните програми и прилагане на методическия стандарт съвместно с ръководителите на катедри. (Срок: март 2012 г.)
 7. Семестриален отчет за дейността на комисията. (Срок: февруари и септември)

ІV. ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Състав:
Председател : доц. д-р Коста Андреев Гъров (зам. декан) – кат. ОМИИТ
Секретар: Надя Кръстева Милева – организатор ФМИ
Членове:

 • Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – кат. АГ
 • Гл. ас. д-р Анна Атанасова Малинова – кат. КТ

Задачи:
1) Адаптиране на Правилника за атестиране на академичния състав на ПУ към спецификата на ФМИ. (Срок: януари 2012 г.)

 • Разработване на регламент за атестиране на помощния състав на ФМИ към Правилника за атестиране на академичния състав. (Срок: февруари 2012 г.)
 • Семестриален отчет за дейността на комисията. (Срок: април и ноември).

24. ФС утвърди доц. д-р Евгения Делчева Ангелова за ръководител на катедра „Компютърни технологии” за следващия мандат 2011–2015.

25. ФС прие предложението от КС на катедра „Компютърни технологии” да бъде удължен трудовият  договор на проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев с 1 (една) година, считано от 19.01.2012 г. до 19.01.2013 г., поради навършване на пенсионна възраст.

26. ФС прие предложението да бъдат избрани следните потенциални членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числени методи):

 1. Проф. д.м.н. Стефка Николаева Димова, Софийски университет „Свети  Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 2. Проф. д.м.н. Евгени Христов Христов, Софийски университет „Свети  Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 3. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Приложна математика и моделиране”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 4. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Компютърни технологии”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 5. Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 6. (резервен член) Доц. д-р Люба Иванова Попова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Приложна математика и моделиране”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

 7. (резервен член) Проф. д.т.н. Иван Томов Димов, ИИКТ на БАН - София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика.

27. ФС прие предложението да бъдат избрани следните потенциални членове за състава на научното жури за провеждане на избор на академичната длъжност „главен асистент” по обявения в ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика; научна специалност Информатика:

 1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; област на област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

 2. Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

 3. Доц. д-р Боян Паскалев Бончев, Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

 4. Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

 5. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

 6. (резервен член) Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

 7. (резервен член) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, ПУ „П. Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ