Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в програмирането на Objective C (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в програмирането на Objective C (Практикум)

 Лектори  хон. ас. Иван Джеферов
Анотация
Курсът обхваща основите на езика, с които лесно може да се надгради спецификата на някоя платформите, за които се използва (iOS, MAC OS X, Linux и др.). Курсът е практически ориентиран, теорията е сведена до необходимото. Предвижда се продължение „Въведение в iOS програмирането“. Изискванията към кандидатите са да имат базови познания по C/C++ и обектно-ориентирано програмиране.
Съдържание
1. Кратка история. Указания за работа и инсталиране на среда за разработка.
2. Синтаксис на езика. Надграждане от езика C.
3. Класове и обекти. Свойства.
4. Наследяване и полиморфизъм.
5. Категории и протоколи. Делегиране.
6. Управление на паметта. Жизнен цикъл на обектите. AutoreleasePools и autorelease обекти.
7. Прилагане на най-основните design patterns и демонстрация на тези специфични за езика.
8. Foundation framework. Основните контейнери за данни (NSArray, NSSet, NSDictionary и др.). Mutable и Immutable обекти.
9. Foundation framework. Работа с файлове. Работа с нишки, синхронизиране.
10. Run time type checking. Blocks. Advanced features. Надграждане към iOS/MAC OS X.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ