Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 45 / 16.11.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 45 / 16.11.2011

Днес, 16 ноември 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, проф.д-р Снежана Гочева, проф.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Теменужка Пенева, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова доц.д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, проф.дпн Васил Милушев, доц.д-р Коста Гъров, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров,  докторант Никола Вълчанов, , проф. дмн Георги Тотков (като рък. катедра), Тодор Чаушев (като рък. звено УКЗ) и студентите, Станислав Даков, Мария Добрева.
Отсъствуват: доц. д-р Станимир Стоянов – чужбина, доц. д-р Веска Нончева ­­– платен отпуск и  студентите: Александър Кузмов и Михаела Бобилова.

ДНЕВЕН РЕД:
1) Подготовка на ОС на ФМИ на 23.11.2011 г.
2) Докторанти.
3) Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър.
4) Избор на хонорувани преподаватели.
5) Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ:
  • мандатна комисия (3 души) с председател доц. д-р Иванка Касандрова и членове Снежана Ямалиева и Надя Милева;
  • комисия за представяне на кандидатурите (3 души) с председател доц. д-р Люба Попова и членове –  доц. д-р Теменужка Пенева, гл.ас.д-р Анна Малинова;
  • комисия за явно гласуване (11 души) с председател доц. д-р Христо Крушков и членове – гл.ас.д-р Асен Христов, гл.ас. Динко Георгиев, гл.ас. Йордан Епитропов, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Емил Хаджиколев, гл.ас. Иван Шотлеков, гл.ас. Христо Кискинов, гл.ас. Кирил Иванов, ас. Димитър Благоев, магистър Димитър Стамов;
  • комисия за тайно гласуване (15 души) с председател доц. д-р Манчо Манев и членове – проф. дпн Васил Милушев, доц.д-р Кирил Коликов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Елена Сомова, доц.д-р Антон Илиев, доц. д-р Коста Гъров, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас. Тодорка Терзиева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Александър Пенев, ас. Слав Чолаков, сист. админ. Тодор Чаушев.
 2. ФС прие следните предложения за начина на гласуване на ОС: в бюлетина за всички избори срещу името да се записва само „ДА”, само при избор за Декан срещу името на кандидата да се записва „ДА” и „НЕ”.
 3. ФС прие следното предложение до ОС за численост и структура на ФС на ФМИ: списъчен състав – 35 души, от които 27 хабилитирани; 4 нехабилитирани; 2 редовни докторанти; 2 студенти.
 4. ФС прие следното предложение до ОС : при гласуването за състав на ФС на ФМИ за квотата на хабилитираните да се подготви списък от 40 хабилитирани преподаватели.
 5. ФС прие следното предложение: отчетният доклад на Деканското ръководство за изтеклия мандат да се приеме на ОС на ФМИ на 23.11.2011 г.
 6. ФС прие предложението от катедра „Компютърни технологии”: ас. Кремена Василева Стефанова да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма Диференциални уравнения, считано от 16.11.2011 година;
 7. ФС избра проф. дмн Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на ас. Кремена Василева Стефанова.
 8. ФС прие следната тема на дисертационния труд на ас. Кремена Василева Стефанова: „Качествени методи за някои специални видове диференциални уравнения“.
 9. ФС прие индивидуалния учебен план на ас. Кремена Василева Стефанова за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 10. ФС прие отчета за първата година от подготовката (от месец ноември 2010 до месец ноември 2011 година) на Муса Ибрахим Айети, задочен докторант към катедра „Геометрия”.
 11. ФС прие предложението: да се атестира с оценка отличен (6.00) докторанта Муса Ибрахим Айети за работата му през първата година от подготовката.
 12. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Христо Бонев Христов (редовен докторант към катедра „Приложна математика”): Разработване на бизнес интелигентни уеб приложения за обработка и анализ на данни”.
 13. ФС прие индивидуалния  учебен план за работа през трите години от подготовката по докторантурата на докторанта Христо Бонев Христов.
 14.  ФС утвърди следните избираеми (редовно и задочно) и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2011/2012 година:

  А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:


  • Неевклидови геометрии, проф. д-р Георги Златанов
  • Обща алгебра,проф. д-р Стоил Миховски
  • Теория на групите, проф. дмн Тодор Желязков
  • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев, гл. ас. д-р Добринка Бойкина
  • Итерационни методи, проф. д-р Петко Пройнов
  • Програмиране в средаArduino, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков
  • SpringFramework,доц. д-р Росица Донева, докторант Христо Инджов
  • Уикипедия и уикитехнологии, проф. д-р Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова
  • Интерактивна математика,проф. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
  • Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. д-р Николай Кюркчиев
  • Компютърно счетоводство,проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Евгения Ангелова
  • Операционно смятане, доц. д-р Иванка Касандрова
  • Функционален анализ, доц. д-р Боян Златанов
  • Програмиране на R,доц. д-р Веска Нончева
  • Финансова  математика, доц. д-р Андрей Захариев
  • Иновационни технологии в обучението, доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
  • Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript,доц. д-р Минчо Сандалски (ФИСН на ПУ)
  • С# и ADO.NET, доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
  • ASP .NET WebForms & MVC, проф. д-р Снежана Гочева, докторант Радослав Радев
  • Математически  методи  в електростатиката и ядрената физика, доц. д-р Кирил Коликов
  • Математически текстообработващи програми, гл. ас. д-р Ангел Голев
  • Теория на кодирането и криптография, проф. д.м.н. Петър Бойваленков
  • Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения, доц. д-р Христо Крушков, докторант Христо Тошков Христов

  Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ:

  • C# и ADO.NET, доц.д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов;
  • Програмиране в среда Arduino, проф.д.м.н. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков;
  • Интерактивна математика,проф. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина;
  • Иновационни технологии в обучението, доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев;

  В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • PHP за напреднали – част 2 (Практикум), Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
  • Въведение в програмирането на ObjectiveC (Практикум); хон. ас. Иван Джеферов; 
  • Изграждане на базово ниво по руски език за напреднали (Практикум); гл.ас. Петранка Савова

 15. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 година: Никола Велизариев Вълчанов (магистър), с хораиум 40 часа упражнения за научно ръководство на двама успешно защитили дипломанти бакалаври; Елена Христова Тодорова (магистър),с  хорариум 36 часа упражнения за написване на девет рецензии на успешно защитили дипломанти бакалаври; Вилислав Иванов Радев (магистър), с хорариум 32 часа упражнения за написване на осем рецензии на успешно защитили дипломанти бакалаври; Мая Василева Стоева, с хорариум 20 часа упражнения за научно ръководство на един успешно защитил дипломант бакалавър; Десислава Андреева Захариева (магистър), с хорариум 20 часа упраж­нения за един успешно защитил докторант бакалавър; Даниела Ваклушева Димитрова (магистър), с хорариум 16 часа упражнения за написване на четири рецензии на успешно защитили дипломанти бакалаври; Христо Илиянов Лесев (магистър), с хорариум 20 часа упражнения за научно ръководство на един успешно защитил дипломант бакалавър; Иван Николов Джеферов (магистър), с хорариум 50 часа упражнения за водене на  факултативна дисциплина „Въведение в програмирането на Objective C” за студенти редовно обучение; Асен Калинов Сотиров (магистър), с хорариум 360 часа упражнения и участие в изпити по учебните дисциплина „Бази от данни” (редовно и задочно) за специалностите БИТ, Информатика и Математика и информатикаобучение от всички специалности; Йордан Божидаров Енев (магистър), с хорариум 360 часа упражнения по учебните дисциплини „Курсов проект 2” и „Курсов проект 5” , спец. „Информатика” през Зимния триместър на 2011/2012 година; Нина Иванова Иванова (магистър), с хорариум 230 часа упражнения по дисциплините „Хоспитиране”, „Учебна педагогическа практика” и „Преддипломна педагогическа практика” с ІV курс, спец. „Математика и информатика”; доц. д-р Румяна Петкова Маврова, с хорариум 385 часа за водене на часове по дисциплините: „Методика на обучението по математика” с ІІІ курс МИ, Избираема дисциплина „Системи уравнения” през третия триместър, „Преддипломна педагогическа практика”, ръководство и проверка на курсови работи, държавни практически изпити, изпитани студенти, ръководство на докторант – двойно завишен хонорар.
 16. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на следното предложение: определе­ният годишен норматив от 460 часа на нехабилитираните преподаватели без научна степен, навършили 50-годишна възраст или с повече от 20-годишен стаж във висши училища да бъде променен на 360 часа.
 17. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на следното предложение: да се възстанови следната формулировка от Индивидуалния план за дейността на преподавателя, която е била в сила до учебната 2010/11 година включително: „брой изпитани студенти (от семес­триал­ни изпити), курс, специалност, редовно или задочно; по 0,2 часа упражнения на всеки изпитан студент за факултети, чиито учебни планове за всички специалности не надхвърлят 2700 часа, а за останалите факултети по 0,2 часа упражнения за всеки изпитан студент над 150. Същото, ако участва и асистент, но не повече от един.”
 18. Проф. д-р Асен Рахнев заяви, че не възразява да бъде избран за Декан на ФМИ.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ