Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 44 / 19.10.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 44 / 19.10.2011

Протокол № 44 / 19.10.2011

 

Днес, 19 октомври 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, проф.д-р Снежана Гочева, проф.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Теменужка Пенева, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова доц.д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, проф.дпн Васил Милушев, доц.д-р Коста Гъров, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров,  докторант Никола Вълчанов, , проф. дмн Георги Тотков (като рък. катедра), Тодор Чаушев (като рък. звено УКЗ) и студентите, Станислав Даков, Мария Добрева.

Отсъствуват: доц. д-р Станимир Стоянов – чужбина, доц. д-р Веска Нончева ­­– платен отпуск и  студентите: Александър Кузмов и Михаела Бобилова.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Акредитация по направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

2) Правила за избори във ФМИ през ноември 2011 г.

3) Избор на хонорувани преподаватели.

4) Разни.

 

      РЕШЕНИЯ:  

1. ФС прие доклад-самооценка за изпълнението на препоръките при програмната акре­ди­та­ция по професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки за ОКС „Ба­ка­ла­вър” по специалност „Информатика” и ОКС „Магистър” по специалност „Софтуерни тех­но­ло­гии” във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”.

2. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на Пловдивски университет „Паисий Хи­лен­­дарски” на следните промени и правила за избори във ФМИ през ноември 2011 година:

  •  Досегашните катедри „Алгебра” и „Геометрия” да се преобразуват в катедра „Алгебра и геометрия”.
  •  Досегашните катедри „Реален анализ” и „Комплексен анализ и диференциални урав­не­ния” да се преобразуват в катедра „Математически анализ”.
  •  Катедра „Методика на обучението по математика и информатика” да се преименува на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.
  • Преподавателите на ОТД да напуснат всички изборни мандатни длъжности при на­вър­ш­ване на пенсионна възраст.
  • За всички мандатни длъжности да се избират кандидати, които могат да оползотворят не по-малко от половин мандат до достигане на пенсионна възраст (в настоящия момент за хабилитирани преподаватели е 65 години съгласно Кодекса на труда, чл. 328, ал. (1), т. 10).
  •  Преминаването на отделни преподаватели от една катедра на ФМИ в друга да става според научната и преподавателска компетентност на преподавателя чрез подаване на писмено заявление от заинтересования преподавател, заверено със съгласието на ръководителите на изпращащата и приемащата катедра. Срок за това преминаване и за определяне състава на катедрите при провеждане на изборите за ръководства във ФМИ е до 28 октомври 2011.
  •  Съгласно приетия от АС срок за провеждане на изборите за нови катедрени и фа­кул­тет­ни ръководства в ПУ, изборите на новите катедрени ръководители във ФМИ да стане в пе­ри­ода от 7 до 19 ноември 2011 г.
  •  Общото събрание на ФМИ за избор на факултетно ръководство да се проведе на 23 но­ември 2011 г. (сряда) от 13:00 часа във 2. аула. 
  •  Заседанията на Ка­тед­ре­ни­те съвети да се обявяват най-малко 7 дни преди датата на про­веждането им, като се посочва  дата, час, място и дневен ред. Обявата за всяко катедрено засе­дание да се публикува на сайта на ФМИ и да се представя в Деканата. Решенията на катед­ре­ните съвети да се публикуват на сайта на ФМИ в едноседмичен срок.

3. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 година: Никола Велизариев Вълчанов (магистър) за водене на 140 ч. упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – избираема „Основи на С#“ за IV курс Информатика редовно и II курс БИТ редовно, „Уеб прогромиране и динамични ВД“ – IV курс Биоинформатика редовно; Елена Христова Тодорова (магистър) за водене на 160 ч. упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина – „Училищен курс по информатика“ – IV курс Математика и информатика редовно, „Интегриран практикум по информатика“ – IV курс Математика и информатика редовно; Вилислав Иванов Радев (магистър) за водене на 80 ч. упражнения и участие в изпити по учебната дисциплина – „Увод в информационните технологии“ – I курс БИТ редовно; Мая Георгиева Стоева (магистър) за водене на 60 ч. упражнения и участие в изпити по избираемата дисциплина „Въведение в ActionScript 3.0.“ за IV курс Информатика редовно и II курс БИТ редовно; Диляна Иванова Тоцева (магистър) за водене на 100 ч. упражнения и участие в изпити по „Разпределени приложения“ – IV курс Информатика редовно; Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) за водене на 80 ч. упражнения и участие в изпити по „Информационни технологии” – II курс Информатика редовно; Венцислав Асенов Дилянов (магистър) за водене на 80 ч. упражнения и участие в изпити по „Право и правни информационни системи“ – II курс БИТ редовно; Станислав Минчев Даков (студент, Информатика редовно, 4. курс, фак. номер 0801261072) за водене на 100 ч. упражнения и участие в изпити по „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ – III курс БИТ редовно; проф. Атанас Ангелов Гешев за водене на 100 ч. упражнения и участие в изпити по учебните дисциплини – избираема „Компютърна реализация на математически модели и методи във фирменото планиране и инвестиране” за IV курс Информатика редовно и III курс БИТ редовно; гл.ас. Петранка Стефанова Савова – с хорариум 200 часа за водене на факултативна  дисциплина през Есенния триместър; Вася Красимирова Атанасова (от ИИКТ на БАН, София) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Уикипедия и уики технологии” (редовно); Радослав Радев Радев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „UML и ORM с примери на ASP.NET”; Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма ВИСКОМ) - с хорариум 300 часа за водене на факултативна дис­цип­­лина „РНР – въведение,1 част ", „РНР за напреднали – 2 и 3 части” (редовно) през Есенния, Зимния и Пролетния триместри; Радка Паскова Колева (магистър) – с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на упражнения по учебната дисциплина ЛААГ с I курс, специалности Химия и физика и Инжинерна физика (слято), редовно през І-ви семестър; Стефан Илиев Божков (магистър) – с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на упражнения по учебната дисциплина Алгебра с теория на числата с IІ курс, специалност „Физика и математика”,  редовно през І-ви семестър; гл.ас.д-р Мария Тодорова Стайкова-Касабова – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по „Синтетична геометрия” със специалност „Физика и математика” през І-ви семестър; д-р Иван Соколов – с хорариум 300 часа за водене на лекции и упражнения по дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи”; Стоил Иванов Иванов (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по дисциплините „Математически анализ 1” и „Математически анализ 2” на специалностите „Химия” и „Химия и физика”; Милена Димова Петкова (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по дисциплините „Математически анализ 1” и „Математически анализ 2” на специалност „Физика и математика”; Велина Димова Рангелова (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по английски език с І курс, сп. „Информатика” и „Бизнес информационни технологии”; Пламен Петров Бъндев – с хорариум 120 часа за водене на упражнения по английски език с І курс, сп. „Математика” и „Приложна математика”;

4. ФС прие предложението на проф. дмн Нако Начев за назначаване на длъжност „асистент” на Радка Паскова Колева към катедра „Алгебра” в област на висше образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата.

5. ФС прие предложението на проф. д-р Станимир Стоянов за назначаване на длъжност „асистент” на Емил Христов Дойчев (докторант, отчислен с право на защита) към катедра „Компютърни системи” по чл. 68 на мястото на гл.ас. Станка Иванова Хаджиколева по: област на висше образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.

6. ФС прие представената от Жанета Германова Германова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „МОМИ”) дисертация, на тема «Усвояване на методи за доказване на неравенства в триъгълника за средното училище» да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика.

7. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертацион­ния труд на Жанета Германова Германова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „МОМИ”):

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ИМИ на БАН, София, Сектор математическо образование, Област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика;

2)      Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – СУ „Св. Климент Охридски”, София, Област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност 05.07.03 Методика на обуче­нието по математика;

3)      Доц. д-р Димитър Георгиев Френкев – ПУ “ Паисий Хилендарски”- Филиал Смолян, Област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика;

4)      Проф. д.п.н.  Васил Борисов Милушев  –   ПУ„Паисий Хилендарски”, Област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност 05.07.03 Методика на обуче­нието по математика;

5)      Доц. д-р Коста Андреев Гъров – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

6)      (Резервен член) доц. д-р Петър Динев Петров – Тракийски университет - Стара Загора, Област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика;

7)      (Резервен член) доц. д-р Георги Станчев Николов – ПУ„Паисий Хилендарски”, Област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност 05.07.03 Методика на обуче­нието по математика;

8. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Жанета Германова Германова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Методика на обучението по математика и информатика”) пред научното жури да е на 22.12.2011 г.

9. ФС прие предложението да бъдат избрани следните потенциални членове за състава на научното жури за провеждане на избор на професор по обявения в ДВ, бр. 61 от 09.08.2011 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  профе­сионал­но направление 4.6. Информатика и компютърни науки; специалност 01.01.12 Информатика:

1)      Акад. проф. дтн Иван Петков Попчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; – по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

2)      Проф. д-р Колю Димов Мургов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; – по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки ; професионално направление 3.8. Икономика; научна специалност 05.02.08 Приложение на изчислителната техника в икономиката;

3)      Проф. дмн Христо Илиев Семерджиев, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика;

4)      Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ..., научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, и област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки;

5)      Проф. дмн. Тодор Атанасов Стоилов, ИИКТ на БАН, София; - по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

6)      Проф. д-р Аврам Моис Ескенази, ИМИ на БАН, София; - по: област на висше образование   4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

7)      Проф. дтн Стойчо Димитров Стойчев, пенсионер; - по: област на висшето образование 5. Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника; научна специалност  Компютърна техника (Компютърни науки);

8)      (резервен член – вътрешен) Доц. д-р Христо Димитров Крушков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; – по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

9)      (резервен член – външен) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев, Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика;- по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.

10. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на следните такси за допълнително записани квалификации при записана или завършена друга във ФМИ на ПУ:

      1) Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ).

          Две такси по 215 лв.

      2) Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ).

          Две такси по 215 лв.

11. ФС прие предложението: в квалификационните характеристики на магистърските специалности „Бизнес информатика с английски език“  (1 г.) и „Софтуерни технологии“ (1 г.) да се добави в условията за прием по специалността и специалност “Компютърна химия”.

12. ФС прие следните промени за групи и подгрупи за редовно обучение: специалност „Математика и информатика”  за І курс – 1гр., 2 подгр.; специалност „Математика” за ІІ курс – 0 гр.; специалност „Приложна математика” за ІІ курс – 1гр., 1 подгр.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ