Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година протокол № 40 / 13.07.2011    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 40 / 13.07.2011

Днес, 13 юли 2011 г. (сряда) от 14:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. д.м.н. Нако Начев, проф. д.м.н. Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф. д-р Георги Златанов, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, доц. Д-р Теменужка Пенева, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д.м.н. Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Иван Димитров, докторант Никола Вълчанов, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и Станислав Даков (студент).

Отсъствуват: проф. д.м.н. Георги Тотков, доц. д-р Люба Попова – отпуск и студентите: Александър Кузмов, Мария Добрева и Михаела Бобилова.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване на конкурс за професор по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.
 2. Докторанти.
 3. Промяна в учебния план на магистърска програма „Софтуерни технологии”.
 4. Разни.
  а) аудиторна заетост по катедри на ФМИ в ПУ «Паисий Хилендарски»;
  б)
  предложение за разкриване на трета специалност „Бизнес математика” в направление 4.5. Математика;
  в) частични промени в учебните планове на специалностите «Математика» и «Приложна математика»;
  г) правила за провеждане на конкурсния изпит за
  академичната длъжност «главен асистент»;
  д) доклад от проф. Златанов във връзка със специфичните изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ;
  е) избор на хонорувани преподаватели;
  ж) приемане на Академичен календар на ФМИ за учебната 2011/12 година;
  з) възстановяване на часовете на доц. д-р Мария Капитанова от ФИСН.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за професор по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика към катедра катедра „Управление и количествени методи в икономиката” със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС прие представената от Ася Георгиева Стоянова-Дойчева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”) дисертация, на тема: „Дефиниране на процес и средства за рефакторинг в обучението по софтуерни технологии”  да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; специалност 01.01.12 Информатика.

3. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Ася Георгиева Стоянова-Дойчева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”): 

1) Акад. д.т.н. Иван Петков Попчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

2) Проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов, ИИКТ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

3) Доц. д-р Аврам Моис Ескенази, ИМИ на БАН, София, област на висше образование   4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика;

4) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев, Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика;

5) Доц. д-р Минчо Пенков Сандалски, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ФИСН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика;

6) (резервен член – външен) Проф. д.м.н. д.т.н. Красимир Тодоров Атанасов, ИБФБМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика;

7) (резервен член – вътрешен) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и информатика, катедра „Компютърни технологии”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика.

4. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни системи”: защитата на дисертационния труд на Ася Георгиева Стоянова-Дойчева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”) пред научното жури да бъде на 11.10.2011 г.

5. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” промяната в учебните планове на магистърска специалност „Софтуерни технологии” (1г. и 2 г.).

6. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” сведението за аудиторната заетост по катедри на ФМИ в ПУ „Паисий Хилендарски” с изключение на данните от катедра „Компютърна информатика”, които не са подадени. 

7. ФС прие предложението за разкриване на нова трета специалност „Бизнес математика” в направление 4.5. Математика.

8. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ „Паисий Хилендарски” следните частич­ни промени в учебните планове на специалностите „Математика и „Приложна математика”:

 1. Да се преименува дисциплината „Числени методи 1” в „Компютърни методи на числения анализ” за ІІІ курс, специалност „Приложна математика”.
 2. Да се преименува дисциплината „Числени методи 2” в „Числено решаване на диференциални уравнения” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 3. Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Приложна математика”.
 4. Да се преименува дисциплината „Механика” в „Аналитична механика” за ІV курс, специалност „Математика”.

9. ФС прие следните правила на ФМИ за провеждане на конкурсния изпит за академичната длъжност „главен асистент”:

 1. Въпросникът на конкурсния изпит се подготвя и приема от катедрения съвет на катедрата, обявила конкурса. Въпросникътможе да съдържа теоретична част, задачи и практическо задание, включващо използване на компютър и специализиран софтуер.
 2. Конкурсният изпит се състои от 2 (две) части: писмен и устен.
 3. Времетраене на конкурсния изпит – 4 астрономически часа.

10. ФС не прие предложението на проф. Георги Златанов за промяна в специфичните  изисквания на ФМИ за заемане на академична длъжност (по направление 4.5. Математика).

11. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2010/2011 година: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – хораиум 90 часа за научно ръководство на докторанти; доц. д-р Тони Кондева Чехларова – хорариум 60 часа за научно ръководство на докторанти; Никола Велизариев Вълчанов (магистър) – хорариум 20 часа за научно ръководство на един защитил дипломант на 05.07.2011 г.; Десислава Андреева Захариева (магистър) – хорариум 20 часа за научно ръководство на един защитил дипломант на 05.07.2011 г.; Елена Христова Тодорова (магистър) – хорариум 18 часа в упражнения за 9 рецензии на дипломни работи; Вилислав Иванов Радев (магистър) – хорариум 51 часа в упражнения за 9 рецензии, 1 защитил дипломант и 61 изпитани студенти.

12. ФС прие Академичен календар на ФМИ за учебната 2011 / 2012 година.

13. ФС прие следното предложение: часовете на доц. д-р Мария Благоева Капитанова от ФИСН да останат във факултета по математика и информатика.

14. ФС прие предложението: на 20.07.2011 г.(сряда) от 13:00 ч. да се проведе факултетен научен съвет на ФМИ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ