Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 37 / 18.05.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 37 / 18.05.2011

ПРОТОКОЛ № 37 / 18.05.2011 г.

Днес, 18. май 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, проф.дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков,  докторант Никола Вълчанов, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и студентите Станислав Даков, Мария Добрева.
Отсъствуват: доц.д-р Станимир Стоянов – в чужбина, доц.д-р Теменужка Певнева – в отпуск и студентите: Александър КузмовМихаела Бобилова.

ДНЕВЕН РЕД:                                     

1) Предложение за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Пловдивски                      университет “Паисий Хилендарски”. 

2) Специфични изисквания на ФМИ за придобиване на научни степени и заемане на академични                 длъжности.

3) Правила за провеждане на изпит по специалността за докторанти. 

4) Приемане на доклад-самооценка за следакреди­­тационния контрол по професионално                            направление 1.3. Педагогика на обучението по…

5) Утвърждаване на Избираеми дисциплини за Есенния    триместър на учебната 2011/2012 година.

6) Докторанти.

7) Разни.
    а) Технология за провеждане на семестриални изпити (общи принципи);
    б) Информация за разпределение на часовете за 2011/2012 г.
    в) Съотношение на заемащите академични длъжности във ФМИ за уч. 2010/2011;
    г) Предложение за обявяване на конкурс за „професор” пообласт на висшето образование 4. Природни          науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна                           специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи и приложения);
    д) Продължение на трудов договор;
    е) Предложение за избор на представител на ФМИ  в Управителния  съвет на фонд „Научни                            изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”; избор факултетна комиси, отговаряща за проектите              към фонд „Научни изследвания”; научни направления и приоритети на ФМИ;
   ж) Отговор на постъпил доклад от проф. Семерджиев за частични промени в УП на спец. „Приложна              математика”.

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза”на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на проф. д-р Руслан Въков Митков.

 РЕШЕНИЕ 2: ФС прие специфичните изисквания на ФМИ за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, научната степен „доктор на науките” и заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор”.

Ъ ФС прие следните правила за провеждане на докторантски изпити по специалността за следните катедри:

І. Катедра „Алгебра”
Изпитът да е писмен (1 теоретичен въпрос и 2 задачи), който завършва с устно събеседване. Конспектът за изпита се съставя от научния ръководител на докторанта и се утвърждава от Катедрения съвет.

ІІ. Катедра „Компютърна информатика”
Изпитът по специалността е писмен и устен: писменият изпит е от 2 въпроса (по един от 2-те части на обявения въпросник). До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко много добър (4,50) на писмения изпит. Устният изпит се състои от две части – събеседване по 2-та въпроса от писмения изпит и по идейния проект на дисертацията. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко много добър (5,00).

ІІІ. Катедра „Компютърни технологии”
Изпитът да е с времетраене четири астрономически часа; формата на изпита да е писмена и да се състои от развиване на два въпроса от конспекта, след което се провежда устно събеседване с докторанта; да се разреши използването на литература за кратка справка; да се забрани използването на технически средства.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие доклад-самооценка по професи­о­налното направление 1.3. "Педагогика на обучението по ..." за ОКС „Бакалавър” по специ­ал­ност „Математика и информатика” – редовно и задочно обучение и ОКС „Магистър” по спе­циалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”– редовно обучение (1- и 2-годишен срок на обучение).

РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2011/2012 година (редовно и задочно обучение):

  А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Приложни математически модели, проф. д.м.н. Снежана Христова;
 • Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, ас. Павлина Атанасова;
 •  Уикипедия и уики  технологии, доц. д-р Станимир Стоянов, Вася Атанасова (докторант);
 • Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, доц. д-р Николай Кюркчиев;
 • Геометрия на фракталите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Теория на графите, доц. д-р Манчо Манев;
 • Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна  математика, доц.д-р Пенка Рангелова;
 • Системи уравнения, доц. д-р Румяна Маврова;
 • Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. д-р Неделчо Милев;
 • Моделиране на еволюционни процеси, доц. д-р Недялка Казакова;
 • Компютърни методи в астрофизиката, доц. д-р Пламен Физиев и ас. Павлина Атанасова;
 • Въведение в ActionScript 3.0, проф. д-р Асен Рахнев и Мая Стоева (докторант);
 • Основи на C#, доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант);
 • Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5, доц. д-р Минчо Сандалски;
 • UML и ORM с примери на ASP.NET, доц. д-р Снежана Гочева, Радослав Радев (докторант).

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Въведение и в Adobe Flash Professional CS5. Първи стъпки с Adobe AIR, проф. д-р Асен Рахнев, докторант Мая Стоева;
 • Основи на C#,  доц.д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант).

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното изискване за докторантите към катедра „Компютърни технологии”:  докторантите да имат преподавателска работа в обем от 90 до 180 учебни часа, без в това число да се включват брой изпитани студенти.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторанта Ивайло Пеев Старибратов, съгласно мнението на научните ръководители.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението да бъде атестиран с оценка отличен (6.00) докторантът Ивайло Пеев Старибратов за работата му през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторанта Иван Илиев Шотлеков, съгласно мнението на научните ръководители.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението да бъде атестиран с оценка отличен (6.00) докторантът Иван Илиев Шотлеков за работата му през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие отчета за втората година от подготовката на докторанта Иван Георгиев Минов.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението да бъде атестиран с оценка добър (4.00) докторантът Иван Георгиев Минов за работата му през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 13: ФС утвърждава конкретизираните индивидуални учебни планове за работата през следващата учебна 2011/2012 година на следните редовни докторанти към катедра „Компютърни технологии”: Боряна Любомирова Игнатова, Даниела Ваклушева Димитрова, Десислава Андреева Захариева, Диляна Иванова Тоцева, Елена Христова Тодорова, Христо Илиянов Лесев, Марияна Огнянова Баракова, Мая Василева Стоева, Никола Велизариев Вълчанов, Вилислав Иванов Радев.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие представената от Николай Величков Павлов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) дисертация, на тема " Обектно-ориентирана рамка за разра­бот­ки на раз­пре­­де­лени бизнес приложения" да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; специалност 01.01.12 Информатика.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Николай Величков Павлов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”): 

1) Акад. д.т.н. Иван Петков Попчев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; област на област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

2) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков, ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика;

3) Доц. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, ПУ „П. Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.09. Изчислителна математика;

4) Доц. д-р Георги Теохаров Тупаров, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика;

5) Доц. д-р Боян Паскалев Бончев, Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

6) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Станимир Недялков Стоянов, ПУ „П. Хилендарски”, Факултет по математика и информатика; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика;

7) (резервен външен член) Проф. д-р Румен Николов, УНИБИТ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: защитата на дисертационния труд на Николай Величков Павлов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”) пред научното жури да бъде на 04.07.2011 г.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение от катедра „Компютърна информатика”: защитата на дисертационния труд на Марияна Цветанова Соколова - Райкова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”) пред научното жури да бъде на 06.07.2011 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие предложението: във връзка с провеждането на семестриалните изпити през Пролетния триместър на учебната 2010/2011 година, в срок до 31.май 2011 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнена таблица с информация за дисциплина, специалност, курс, форма (редовно, задочно), изпитващ преподавател, зали, времетраене на изпита; в срок до 31.май 2011 г. в тетрадката в Деканата всеки преподавател да си опише заетостта по дати.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие предложението: да се огледат още веднъж подадените от ръководители на катедри разпределения за учебната 2011/2012 година, т.к. има доблирани часове от различни катедри (ще се изпрати обобщеното разпределение до 2-3 дена по електронната поща).

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ следното съотношение на заемащите академичните длъжности „професор”, „доцент”, „главен асистент” и „асистент” във ФМИ през учебната 2010/2011 година: 15:35:40:10.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” обявяването на 1 (един) конкурс за “професор” по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи и приложения) към катедра „Компютърни технологии” със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие предложението на катедра „Методика на обучението по математика и информатика” да бъде продължен трудовият договор на доц.д-р Георги Станчев Николов с         1 (една) година, считано от 10.05.2011 г. до 31.07.2012 г., поради навършване на пенсионна възраст.

РЕШЕНИЕ 23: ФС избра доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов за представител на ФМИ в Управителния съвет на фонд "Научни изследвания" при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие предложението за следния състав на факултетната комисия, отговаряща за проектите към фонд „Научни изследвания”: доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Димчо Стойков Димов, доц. д-р Анрей Иванов Захариев и гл.ас. д-р Евгения Делчева Ангелова.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следните научни направления и приоритети на ФМИ:

         І. Научни направления:

           МАТЕМАТИКА

 • Алгебрични структури и кодове
  • Геометрични структури: диференцируеми многообразия, пространства от композиции, мрежи и тъкани
  • Неподвижни точки и итерационни методи, геометрия на банахови пространства
  • Качествени и приближени методи за диференциални уравнения
  • Приложения на математиката: числени методи на алгебрата, математическо моделиране във високите технологии, индустрията и обществените науки, изчислителна и приложна статистика

           ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Технологии на естествените езици, технологии за образование и обучение
 • Технологии и инженеринг за софтуер, системи и услуги
 • Електронно обучение, виртуални университетски информационни системи
 • Симулация и моделиране на комплексни телекомуникационни системи, комуникационни парадигми за безжични мрежи от следващо поколение, интернет томография
 • Методика на обучението по информатика и информационни технологии

           МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

 • Рефлексивно-синергетичен подход в обучението по математика
  • Интелект и творчество в обучението по математика

         ІІ.  Приоритети:

§    Основна цел: провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания по европейски стандарти в областите, в които ФМИ подготвя студенти и докторанти.

§    Научните направления и приоритети са в пълно съответствие със:

1.   Стратегия за развитие на науката в България до 2020 г., приоритетно направление 5. Развитие на фундаментални изследвания и общата хоризонтална тема: Развитие на информационните и комуникационните технологии.

2.   Стратегия на ЕС „Европа 2020“ за растеж през следващото десетилетие и изграждане на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. 

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие следното предложение във връзка с постъпил доклад от проф. д.м.н. Христо Семерджиев (ръководител на катедра „Приложна математика и моделиране") за частични промени в учебния план на спец. „Приложна математика": до края на учебната година да се обсъди бъдещето на специалностите „Математика" и „Приложна математика" и да се направят кардинални промени за тях.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие правилото: докато докорант не е подал молба и всички документи не са представени в Деканата, няма да има предвижване на заповед за жури.

 

Вярно с оригинала:

Надя Милева, протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ