Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 36 / 27.04.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 36 / 27.04.2011

Днес, 27 април 2011 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, проф.дмн Снежана Христова доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Станимир Стоянов, проф. дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков,  докторант Никола Вълчанов и студентите Михаела Бобилова, Станислав Даков.

Отсъствуват: доц.д-р Веска Нончева, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ) и студентите: Мария Добрева и Александър Кузмов.

          

Проф. Рахнев откри поредното заседание на ФС на ФМИ

    Проф. Рахнев: добър ден на всички. Откривам поредното заседание на ФС. Дневният ред беше обявен предварително и той е:

        ДНЕВЕН РЕД:

   1) Информация за Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

      2)  Докторанти. 

      3)  Избор на хонорувани преподаватели.

      4)  Разни.

           а) частични промени в критериите за наука;

           б) информация за разпределението на часовете по катедри за учебната 2011/2012 г.;

           в) решение за прием на кандидат-студенти в специалностите на ФМИ;

           г) информация за взето решение на АС, относно проекто-финансирането.

 

РЕШЕНИЯ:

      1. ФС прие: в срок до 18.05.2011 г. катедрите да проведат своите заседания и определят правила за провеждане на изпит по специалността за докторанти и образци на индивидуалните планове за работа на докторантите, които ще се приемат на ФС.    

      2. ФС прие следната промяна за състава на научното жури за защита на дисерта­ционния труд на Павлина Христова Атанасова (редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”): на мястото на доброволно отказалия се член на научното жури доц. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева се предлага доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев;

      3.  ФС прие следните годишни такси за платено обучение на докторанти (редовна, задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка) към ФМИ в съответното направление:

  •  в направление 1.3. Педагогика на обучението по… – 1500 лв. за задочна форма на обучение и самостоятелна подготовка и 3000 лв. за редовна форма на обучение;
  •  в направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки – 2300 лв. за задочна форма на обучение и самостоятелна подготовка и 4600 лв. за редовна форма на обучение.

      4.  ФС прие следното предложение: заплащат се такси за реалния срок на обучение на докторанта.

      5.  ФС избра за хоноруван преподавател Христо Тошков Христов – с допълнителен хорариум 150 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина „Обектно-ориентирано програмиране” с ІІ к., спец. „Информатика” през Пролетния триместър на 2010/2011 г.

      6.  ФС прие предложенията на ДС за промените в критериите за наука (ще се публикуват в сайта на ФМИ). Необходимо е авторите на учебници и учебни помагала да представят информация съответно за: автор, заглавие, рецензенти, поредно издание.

      7. ФС прие: в срок до 11.05.2011 г. (сряда) до 11:00 ч. ръководителите на катедри (или оторизираните от тях лица) да изпратят по електронна поща в Деканата  справката за разпределение на часовете за цялата учебна 2011/2012 г.

       8. ФС реши: на кандидат-студентите, дипломирани в природо-математическите гимназии с поне  (много добър) среден успех от дипломата за средно образование, се признава оценката по математика от дипломата за конкурсна оценка за прием в специалностите на ФМИ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ