Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2011 година Протокол № 35 / 13.04.2011 Приложение 2    English
Факултет по математика и информатика - Приложение 2

Приложение 2

 Описание на извънаудиторната заетост на студентите 
по специалност „Математика и информатика” 
и критерии за оценяване на постигнатите резултати

Извънаудиторната заетост на студентите включва: 
 • проучване на литературни източници по определена тема или проблем и съставяне на библиографска справка;
 • разработване на доклад по определена тема и представяне пред групата за обсъждане на семинарни упражнения;
 • разработване на план-конспект на конкретен урок по математика, информатика или инфор­ма­ционни технологии;
 • изработване на дидактически материали към конкретни теми от учебното съдържание по математика, информатика или информаци­онни технологии;
 • разработване на проект или курсова работа по определена конкрет­на тема, свързана с изучаването й в училище, и презентиране на основните части на проекта или курсовата работа;
 • разработване на дипломна работа и защита в катедрата и пред изпитната комисия.
Критерии за оценяване на изпълнението на самостоятелните работи:
 • пълнота, вярност на съдържанието на извършената работа;
 • начин на изложение на съдържанието в разработката;
 • представяне (писмено, устно, мултимедийно) на разработката;
 • оформление на записите на решенията на задачите върху учебната дъска;
 • правилно използване на терминологията;
 • реакция, изражение, мимики, говор при докладване на темата;
 • изпълнението на контролните работи, заложени в учебната програма на семинарните упражнения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ