Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Изчислителна статистика    English
Факултет по математика и информатика - Изчислителна статистика

 Лектори  проф. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
Анотация
Важно приложение на математиката е статистическата обработка на данни в областта на икономиката, бизнеса, социологията, психологията, инженерните науки, в научните изследвания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е запознаване на студентите и обучение за работа с готов статистически софтуер. Дисциплината е насоче-на да разшири знанията и уменията на студентите по статистика, с надграждане на тео-ретични и практически умения за решаване на практически задачи. Включени са голям брой примери и интерактивно обучение с компютър със системите SPSS и Mathematica. За са-мостоятелна работа се задават домашни и курсови работи.
Съдържание
1. Основи на статистическата обработка на данни. Интерфейс и правила за работа с SPSS. (4 часа)
2. Точкови оценки. Корелация. Примери с SPSS. (4 часа)
3. Преобразования. Едномерни параметрични и непараметрични тестове. Примери с SPSS.(4часа)
4. Едномерна линейна регресия. Статистически оценки. Примери с SPSS. (4 часа)
5. Графики – видове, построяване и форматиране. (2 часа)
6. Контролна работа (2 часа)
7. Многомерна линейна регресия - теория и практика. (4 часа)
8. Логистична регресия. Примери с SPSS. (6 часа)
9. Нелинейни параметрични регресионни модели. Примери. (4 часа)
10. Факторен анализ – теория и практика с SPSS. (4 часа)
11. Клъстерен анализ. Примери с SPSS (4 часа)
12. Контролна работа (2 часа)

Литература и интернет източници:

- Европейска виртуална лаборатория по математика (ЕВЛМ), Наръчник на студента: Глави 3,4,5:
- www.spss.com
- С. Гочева, Лекции по Изчислителна статистика, 2011.
- Stephen Wolfram – The Mathematica Book 5th edition, Wolfram Media, 2002.
- www.wolfram.com
- www.wolframalpha.com
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ