Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Бизнес информационни технологии Учебен план Приложна математика    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
текуща оценка
 
Анотация

Целта на курса е да даде основни знания на студентите по математически анализ, вероятности и статистика и други области на математиката, с приложение в икономиката и бизнеса, както и да подпомогне изучаването на останалите математически дисциплини от бакалавърската програма. По-подробно се разглеждат безкрайни числови редици, реална функция на една променлива, производна на функция, неопределен и определен интеграл. За приближение на експериментални данни се изучават полином на Лагранж и метод на най-малките квадрати. Изучават се елементи на комбинаториката, основните понятия от теория на вероятностите и математическата статистика. По-голямо внимание е отделено на методите и техниките за обработка на данни с помощта на регресионен, клъстерен и факторен анализ, както и на временните редове.

Целият курс е компютърно ориентиран. Целта е студентите да придобият умения за решаване на задачи с професионални математически и статистически пакети, както и да развият умения да разбират правилно и да интерпретират коректно резултатите, получавани със софтуерните пакети. Използват се пакетите SPSS и Wolfram Mathematica.


 
Съдържание
Тема
1 Безкрайни числови редици – видове, свойства, сходимост, изчисляване границата на числова редица.
2 Функции – определение, представяне, свойства, граница и непрекъснатост на функции.
3 Производна на функция – определение, свойства, намиране на производни.
4 Приложение на производните за изследване на функции. Приложение в икономиката.
5 Неопределен интеграл – свойства, пресмятане.
6 Определен интеграл – свойства, пресмятане.
7 Приближение на функции, зададени таблично – интерполиране с полином на Лагранж.
8 Метод на най-малките квадрати.
9 Елементи на комбинаториката. Пресмятане.
10 Случайни събития, честота, вероятност, събиране и умножение на вероятности.
11 Условна вероятност. Формула на Бейс.  
12 Случайни величини. Разпределения. Числови характеристики на сл.в.
13 Точкови и интервални оценки.
14 Корелация. Регресионен анализ.
15 Факторен анализ.
16 Клъстерен анализ. Приложения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ