Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 31 / 17.11.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 31 / 17.11.2010

Днес, 17 ноември 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, доц. д-р Боян Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. дпн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, гл.ас. Иван Димитров, проф. дмн Георги Тотков, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ),  докторант Никола Вълчанов и студентите: Станислав Даков, Михаела Бобилова, Мария Добрева.

Отсъствуват: доц.д-р Коста Гъров и студента Александър Кузмов.

 Доц.д-р А. Рахнев откри заседанието. Списъчният състав на ФС е 35 души. Присъстват 33 души, следователно има необходимия кворум. Заседанието премина при следния

     Дневен ред:  

 1.  Предложение за назначаване на асистенти.
 2. Приемане на доклад-самооценка за увеличаване на капацитета по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 3. Утвърждаване на избираеми дисциплини за Зимен триместър  (редовно и задочно обучение).
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

а) докторанти;
б) информация във връзка с отчитане на научноизследователската дейност през  последното шестмесечие;
в) информация за предстоящата Промоция на Випуск
,2010;
г) информация за Юбилейната конференция
REMIA ,2010.

РЕШЕНИЯ:

1.   ФС прие предложението на проф. д-р Петко Пройнов, ръководител на катедра „Реален анализ” за назначаване на академичната длъжност „асистент” магистрите  Слав Иванов Чолаков и Иванка Андреева Николова в област на висшето образование 4. Природни науки, математи­ка и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност 01.01.04 Математически анализ, към катедра „Реален анализ” на ФМИ за срок от 4 (четири) години, считано от 01.01.2011 г.

 2.  ФС прие доклад-самооценка до НАОА за изменение на определения при акредитацията капацитет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” по професи­о­нално направление 4.6. Информатика и компю­търни науки за ОКС Бакалавър от 1120 (800 редовно обучение и 320 задочно обучение) на 1800 (1200 редовно обучение и 600 за­дочно обучение), като утвърденият капацитет 300 за ОКС Магистър редовно обучение се запази.

 3. ФС утвърди следните избираеми (редовно и задочно) и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2010/2011 година:

    І. Избираеми дисциплини

    А) Редовно обучение

 1. Неевклидови геометрии, проф. д-р Георги Златанов
 2. Обща алгебра, проф. д-р Стоил Миховски
 3. Методи и методика за съставяне на задачи, доц. дпн Васил Милушев
 4. Неподвижни точки и уравнения, проф. д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова
 5. Операционно смятане, доц. д-р Иванка Касандрова
 6. Геометрия на фигурите, доц. д-р Бистра Царева
 7. Моделиране на еволюционни процеси, доц. д-р Недялка Казакова
 8. Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ, доц. д-р Николай Кюркчиев
 9. Функционален анализ, доц. д-р Боян Златанов
 10. Анализ на данни със статистически софтуер, доц. д-р Веска Нончева
 11. Интерактивна математика, доц. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
 12. Финансова математика, доц. д-р Андрей Захариев
 13. Алгоритми и програми в състезанията, доц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. Ангел Голев
 14. Компютърно счетоводство, доц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Евгения Ангелова
 15. Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript, доц. д-р Минчо Сандалски (ФИСН на ПУ)
 16. Програмиране на машини на Пост и Тюринг и разрешимост на алгоритмични проблеми, доц.д-р Степан Костадинов, гл.ас. Христо Кискинов
 17. Програмиране на Андроид-базирани мобилни устройства, гл.ас.д-р Анна Малинова, ас. Иван Ангелов
 18. С# и ADO.NET, доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
 19. Иновационни технологии в обучението, доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
 20. Паралелни алгоритми, доц. д-р Найден Василев
 21. Математическа теория на разума , доц. д-р Манчо Манев, хон. ас.Тодор Арнаудов

    Б) Задочно обучение

 1. Методи и методика за съставяне на задачи, доц. дпн Васил Милушев
 2. Интерактивна математика, доц. д-р Снежана Гочева, гл.ас. Христина Кулина
 3. Финансова  математика, доц. д-р Андрей Захариев
 4. С# и ADO.NET, доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
 5. Иновационни технологии в обучението, доц. д-р Росица Донева, ас. Димитър Благоев
 6. Програмиране на машини на Пост и Тюринг и разрешимост на алгоритмични проблеми, доц.д-р  Степан Костадинов, гл.ас. Христо Кискинов

    ІІ.   Факултативни дисциплини

 1. Въведение в PHP – ІІ част (Практикум), Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД), Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
 2. Езици за уеб дизайн и програмиране- HTML и JavaScript (Практикум), гл.ас. Юри Хоптериев;
 3. Руски език – ІІ част  (Практикум), гл.ас. Петранка Савова

 

4.   ФС прие представената от докторантката Тодорка Атанасова Глушкова дисертация на тема „Адаптивна среда за електронно обучение в средните училища” да бъде официално предложена като годна за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” в област на висшето 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност 01.01.12 Информатика.

5.  ФС прие предложението за следния състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторантката Тодорка Атанасова Глушкова:

 1. Акад. Иван Петков Попчев (ФИСН при ПУ) – по н. сп. 01.01.12 Информатика;
 2. Проф. дмн Стоян Недков Капралов (ТУ – Габрово) – по н. сп. 01.01.12 Информатика;
 3. Ст.н.с.ІІ ст. Д-р Аврам Моис Ескенази (ИМИ на БАН) – по н. сп. 01.01.12 Информатика;
 4. Доц. д-р Боян Паскалев Бончев (ФМИ на СУ) – по 01.01.12 Информатика;
 5. Доц. д-р Станимир Недялков Стоянов (ФМИ на ПУ) – по 01.01.12 Информатика; и за резервен член – доц. д-р Асен Кънчев Рахнев (от ФМИ на ПУ) – по 01.01.12 Информатика.

6. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

7. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата през третата година и за цялостната му работа от подготовката на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

 8.  ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата по докторантурата за целия период от подготовката на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”).

 9.  ФС прие предложението да бъде отчислен от докторантура с право на защита Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Компю­тър­ни системи).

10. ФС прие следните предложения от доц. Шкуртов:

 • във връзка с изготвянето графика на изпитната сисия за Есенния триместър на учебната 2010/2011 година е необходимо да се подадат заявки в Деканата  до 19 ноември 2010 г. (петък).
 • до 22.11.2010 г. (понеделник) да се актуализира приемното време в Интернет.

11.   Съобщение: на 27.11.2010 г. (събота)– Промоция на Випуск, 2010. От 15:00 ч. в палата № 3  ще бъде официалната част, а в палата № 7 ще е неофициалната.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ