Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми С# и ADO.NET    English
Факултет по математика и информатика - С# и ADO.NET

 Лектор  доц. д-р Антон Илиев, докторант Никола Вълчанов
Анотация 
   Курсът цели да запознае студентите с ADO.NET. Дисциплината покрива работа с различни източници на данни (MS Access, MS SQL Server, MS SQL Server CE, mySQL, FireBird, XML). Ще бъдат разгледани средствата за достъп до източници от данни, предоставени от .NET Framework. Дисциплината е подходяща предимно за студенти запознати с основите на C# (синтаксис, обектно ориентирано програмиране с C#, събития и делегати).  
Съдържание  
  1. Визуално програмиране с MS Visual Studio 2008.
  2. Изграждане на графичен потребителски интерфейс. Средства за debugging в MS Visual Studio 2008;
  3. Свързан и несвързан начин на работа с източници от данни в .NET. Класовете DataSet, DataTable, DataRow, DataView, DataRowView.
  4. Средства за достъп до данни в .NET Framework.
  5. Структура на ADO.NET. Класове работа с източници от данни – Connection, Command, Parameter, DataAdapter, DataReader;
  6. Свързване на данни (Data Binding). Работа с BindingSource.
  7. Контроли, позволяващи свързване с данни в .NET (Bindable контроли);
  8. Шаблони за дизайн при изграждане на слоеве за достъп до данните в информационни системи;
  9. Изграждане на самостоятелен проект.

 Препоръчителна литература:

1. С. Наков, „Програмиране за .NET Framework Том 1”

2. С. Наков, „Програмиране за .NET Framework Том 2”

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ