Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Езици за програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Езици за програмиране
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Исторически преглед на езиците за програмиране.Основни методи за описание на синтаксиса и семантиката на езиците за програмиране. Лексикален и синтактичен анализ. Дизайн на основните конструкции в императивните езици за програмиране – променливи, типове от данни, изрази, оператори за присвояване, управляващи оператори, подпрограми, абстрактни данни. Особености на обектно-ориентираното програмиране – наследяване и динамично свързване. Паралелно програмиране. Прихващане на изключения. Функционално програмиране. Логическо програмиране.
 
Съдържание
 1. Категории езици за програмиране. Императивни езици. Декларативни езици. Процедурни езици. Приложни езици. Функционални езици. Потокови езици. Логически езици. Езици с ограничения (условия). Обектно-ориентирани езици. Паралелни езици. Езици от 4-то поколение. Езици за заявки. Езици за спецификации. Асемблерни езици. Междинни езици. Метаезици.
 2. Еволюция на езиците за програмиране.
 3. Синтаксис и семантика на езиците за програмиране. Формални методи за описване на синтаксиса. Атрибутни граматики. Описване на значението на програмите.
 4. Лексически и синтактичен анализ. Видове схеми за парсинг (рекурсивни, анализ отдолу-нагоре и др.).
 5. Имена, свързване, типове и обхват. Променливи. Проверка на тип. Съвместимост на типове. Силни типове. Обхват и продължителност на съществуване. Константи. Инициализация на променливи.
 6. Типове от данни. Примитивни типове от данни. Символни типове. Потребителски типове. Масиви. Записи. Множества. Указатели.
 7. Изрази и оператори за присвояване. Аритметични изрази. Преобразуване на типове. Релации. Логически изрази.
 8. Управляващи оператори. Съставни оператори. Оператори за избор. Итеративни оператори. Оператори за безусловен преход.
 9. Подпрограми. Основи. Локална среда. Методи за предаване на параметри. Предефинирани подпрограми. Независимо компилиране. Функции. Достъп до нелокалната среда. Предефиниране на оператори.
 10. Използване на подпрограми. Семантика на извикване и връщане на резултат.
 11. Абстрактни типове данни. Херметизация. Дизайн. Параметризирани абстрактни типове данни.
 12. Езици за обектно-ориентирано програмиране. Основни понятия – клас, обект, наследяване, статично и динамично свързване, херметизация, полиморфизъм. Предимства.
 13. Паралелизъм. Паралелизъм на ниво подпрограма. Семафори. Монитори. Предаване на съобщения. Паралелизъм на ниво оператор.
 14. Прихващане на изключенията.
 15. Езици за функционално програмиране. Математически функции. Основи. Основни понятия. Механизъм на оценяване. Приложения.
 16. Езици за логическо програмиране. Предикатно смятане и доказване на теореми. Метод на резолюцията. Основни елементи. Механизъм на възврат. Приложения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ