Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 24 / 14.04.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 24 / 14.04.2010

Днес, 14 април 2010 г. (сряда) от 14:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Бистра Царева, проф.  д-р Петко Пройнов, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Мария Аролска,  доц. д-р Галина Векова, проф. дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, доц.дмн Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Ангел Голев, проф. дмн Георги Тотков, Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъствуват: доц. д-р Димитър Мекеров, докторант Димитър Благоев и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Научна акредитация.
  2. Докторанти.
  3. Избор на хонорувани преподаватели.
  4. Разни.

а) предложение до АС на ПУ “Паисий Хилендарски” за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза”  на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”;

б) предложение за обявяване на конкурс за “професор” по научната специалност  01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране във физиката) към катедра „Приложна математика и моделиране”.

 

      РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие следното предложение: в срок до 16.04.2010 г. да се предадат от ръководителите на катедри преведените на английски език научни публикации (за периода 2007-2009 г.).

2. ФС прие отчета на Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения") за периода 24.06.2009 - 24.03.2010 от неговата подготовка.

3. ФС прие предложената оценка отличен (6.00) за работата на Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения") за периода 24.06.2009 г. - 24.03.2010 г. от неговата подготовка.

4. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Десислава Стоянова Войникова (редовна докторантка по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката към катедра "Приложна математика и моделиране", с научен ръководител доц. д-р Снежана Георгиева Гочева).

5. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Христо Тошков Христов (редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърна информатика", с научен ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков): „Моделиране и генериране на софтуер за обучение".

6. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовката на Христо Тошков Христов (редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърна информатика", с научен ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков).

7. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2009/2010 година: Радослав Радев Радев (магистър) - с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини през Зимния и Пролетния триместри; Христо Илиянов Лесев (магистър) - с хорариум 100 часа за водене на факултативна дисциплина; Иван Атанасов Гешев (директор UniCreditBulbank) - с хорариум 300 часа за водене на часове по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи", спец. „Бизнес информационни технологии" (редовно и задочно обучение); гл.ас.д-р Мария Тодорова Стайкова-Касабова - с хорариум 200 часа за водене на курсове по математика с чуждестранни студенти.

8. ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" предложението за присъждане на почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" на акад. проф. дмн Стефан Манев Додунеков.

9. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за "професор" по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране във физиката) към катедра "Приложна математика и моделиране", със срок 3 месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ