Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 23 / 10.03.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 23 / 10.03.2010

Днес, 10 март 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.д-р Стоил Миховски, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Георги Кулев, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц. дмн Снежана Христова, доц.д-р Люба Попова, доц.д-р Веска Нончева, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Станимир Стоянов, доц.дпн Васил Милушев, доц.  д-р Румяна Маврова, доц.д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев и проф.дмн Георги Тотков, Тодор Чаушев к, студентката.

Отсъствуват: докторант Димитър Благоев и студентите – Михаела Бобилова, Александър Кузмов, Иван Марков, Елица Богутева.

   ДНЕВЕН РЕД:

  1. Частични промени в Учебен план.
  2. Докторанти. 
  3. Разни.

а) избор на хонорувани преподаватели;
б) съобщение за Пролетната конференция на СМБ

      РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие да се предложи на АС на ПУ "Паисий Хилендарски" да утвърди преработения учебен план на професионална квалификация „Учител по математика".

2. ФС прие предложението - да бъде променена темата на дисертационната работа на Велика Николаева Кунева (задочен докторант по 01.01.02 Алгебра и теория на числата към катедра „Алгебра"), а именно: от „Мултипликативни групи и инварианти на комутативни групови алгебри" на „Мултипликативни групи на комутативни групови алгебри".

3. ФС прие отчета за последната година от докторантурата на Велика Николаева Кунева, задочна докторантка към катедра „Алгебра".

4. ФС прие предложената цифрова оценка мн.добър (5,00) за цялостната работа по докторантурата на задочната докторантка Велика Николаева Кунева.

5. ФС прие предложението да бъде отписана от докторантура с право на защита Велика Николаева Кунева, считано от 01.03.2010 г.

6. ФС прие следната тема за дисертационната работа  на Милена Димова Петкова (редовна докторантка по научната специалност 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ"): "Теореми за съществуване на нули на полиноми и сходимост на итерационни методи".

7. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Милена Димова Петкова (редовна докторантка по научната специалност 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ").

8. ФС прие следната тема за дисертационната работа  на Стоил Иванов Иванов (редовен докторант по научната специалност 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ"): „Изследване на някои итерационни функции в банахови пространства".

9. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Стоил Иванов Иванов (редовен докторант по научната специалност 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ").

10. ФС прие отчета за последната година от докторантурата на Кирил Митев Филипов, задочен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика (Системи за мобилно обучение) към катедра „Компютърна информатика".

11. ФС прие предложената оценка мн.добър (5,00) за цялостната работа на Кирил Митев Филипов, задочен докторант по 01.01.12, към катедра „Компютърна информатика").

12. ФС прие отчета за първата година от работата на  Иван Георгиев Минов (докторант на самостоятелна подготовка по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни системи").

13. ФС прие отлична оценка (6,00) за работата на докторанта Иван Георгиев Минов (докто­рант на самостоятелна подготовка по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни системи") през първата година от докторантурата.

14. ФС прие отчета за втората година от работата на  Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни системи").

15. ФС прие отлична оценка (6,00) за работата на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни системи") през втората година от докторантурата.

16. ФС прие следната тема за дисертационната работа  на Христо Бонев Христов (редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна информатика"): „Интерфейс за хора със специални потребности: методи, технологии и средства".

17. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Христо Бонев Христов (редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна информатика").

18. ФС прие следната тема за дисертационната работа  на Петър Георгиев Петров (редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна информатика"): „Моделиране, управление и съпровождане на адаптивни потребителски интерфейси".

19. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Петър Георгиев Петров (редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна информатика").

20. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Христо Марчов Инджов (редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна информатика"): „Моделиране и управление на динамични проекти за е-обучение".

21. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Христо Марчов Инджов (редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна инфор­матика").

22. ФС утвърди следната факултативна дисциплина за Пролетния триместър на учебната 2009/2010 г.: „РНР за напреднали", с лектор Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма „Вискомп" ЕООД).

23. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2009/2010 година: Васил Георгиев Василев (магистър) - с хорариум 200 часа в упр. за водене на упражнения по учеб­ни­те дисциплини „Методи на транслация" и „Компютърна графика" през Пролетния триместър на учебната 2009/2010 г.; Иван Георгиев Минов (магистър) - допълнително хорариум  100 часа в упр.за водене на упражнения по учебните дисциплини Бази от данни и Изкуствен интелект с ІІІ  курс, специалност "Информатика", "Математика и информатика", "Математика" и "При­лож­­на математика" (редовно и задочно обучение) през Зимния и Пролетния триместри на 2009/10 г.; Атанас Василев Василев (старши програмист) - с хорариум 100 часа за водене на факултативна дис­цип­­лина „РНР за напреднали" през Пролетния триместър на учебната 2009/2010 год.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ