Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Информатика (бакалавър) Учебен план Английски език    English
Факултет по математика и информатика - Английски език
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
 1. Място на дисциплината. Предвид новите обществено-икономически условия в страната и света, предвид това, че английският език е най-разпространеният в света и изключително използван в най-масовата среда за информационен обмен - Интернет, както и в най-реномираните научни издания и публикации, изучаването на английски език следва да заеме важно място сред дисциплините, предвидени в учебните планове на студентите от специалност "Математика". Така те ще имат възможност за ефективно обучение и самообучение по време на следването, а и след дипломирането си.
 2. Цели на дисциплината. Целта на обучението по английски език е да затвърди вече усвоените и изгради нови знания и умения по английски език, както и да подготви студентите за самостоятелни занимания след дипломирането им.
 3. Характеристика на обучението по английски език. Студентите с входно ниво Beginner и Elementary се обучават по общ английски език, като получават познания за основните граматически структури на английския език, битова лексика и изграждат говорни и писмени умения. На студентите с входно ниво Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced се предлага и компонент на специализиран английски език в областта на информатиката, като основна част от курса.
 4. Организация на дисциплината. При възможност, студентите от различните специалности, предвид еднаквия хорариум, се преразпределят в езикови групи според езиковата им компетентност и при отчитане на индивидуалните им желания. Нивата на езиковите групи съответстват на международно признатите: Beginners, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. Преразпределението от административни в езикови групи е от съществено значение за ефективността на обучение в рамките на ограничения общ хорариум. При възможност е добре занятията да се провеждат два пъти седмично по 3 учебни часа през Есенния и Зимния триместър. Материалът е разпределен в самостоятелни граматически и лексически теми с хорариум, съобразен с техния обем.
 5. Методика на преподаването. Новият материал се поднася по съвременни комуникативно-когнитивни методики, залагайки на самостоятелни домашни занимания индивидуално и в Интернет среда.
 6. Проверка на знанията. Проверката на знанията се осъществява под формата на текущ контрол. Тя включва поне 1 контролна работа на триместър, както и постоянен контрол на говорните умения. Крайната оценка се дава след втория триместър.
 
Съдържание

I. Начинаещи

 1. Английската азбука
 2. Глаголът "съм"
 3. Притежателните местоимения
 4. Множествено число на съществителните
 5. Притежателна форма 's
 6. Сегашно просто време
 7. Основни правила на словореда
 8. Членуване
 9. Минало просто време - правилни и неправилни глаголи
 10. Степени за сравнение на прилагателните и наречията
 11. Сегашно продължително време
 12. Изразяване на бъдещи действия с going to
 13. Изразяване на намерения с инфинитив
 14. Бройни и редни числителни. Изрази за количество.
 15. Модалните глаголи will, shall, can
 16. Наречия и тяхното място в изречението
 17. Сегашно перфектно време
 18. Страдателен залог
 19. Непряка реч
 20. Условно наклонение

II. Специализиран компонент

 1. Компютрите в съвременния свят.
 2. Конфигурации на компютърни системи
 3. Приложение на булевата алгебра в компютърните системи
 4. Входно-изходни устройства.
 5. Запаметяващи устройства.
 6. Компютърни системи за потребители с умствени и физически увреждания
 7. Операционни системи.
 8. Интерфейс
 9. Текстообработка.
 10. Електронни таблици.
 11. Бази данни.
 12. Настолни издателски системи.
 13. Компютърна графика.
 14. Компютърен дизайн.
 15. Мултимедия.
 16. Увод в програмирането.
 17. Езици за програмиране.
 18. Професионална реализация за компютърни специалисти.
 19. Eлектронни комуникации.
 20. Локални мрежи.
 21. Глобални мрежи.
 22. Интернет приложения и предизвикателства.
 23. Нови тенденции в информационните и комуникационните технологии.
 24. Въведение в изкуствения интелект.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ