Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 21 / 10.12.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 21 / 10.12.2009
 1. ФС прие отчета за втората година от работата на гл.ас. Евгения Делчева Ангелова (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии").
 2. ФС прие отлична оценка (6:00) за работата на докторантката Евгения Делчева Ангелова за втората година от подготовката по докторантурата.
 3. ФС прие индивидуалния план за работа за първата година на докторантурата на редовния докторант Никола Велизариев Вълчанов.
 4. ФС прие следната тема на дисертацията на редовния докторант Никола Велизариев Вълчанов: „Моделиране и изграждане на разширяеми, модулни информационни системи".
 5. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятел­на подготовка на гл.ас.Тодорка  Живкова Терзиева по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика към катедра „Компютърни технологии".    
 6. ФС прие следната тема на дисертационната работа на Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии"). „Развитие на алгоритмичното мислене на учениците в обучението по Информатика".
 7. ФС избра следните научни ръководители на докторантката Тодорка Живкова Терзиева: проф. дпн Сава Иванов Гроздев (ИМИ на БАН) и ст.н.с.ІІ ст.д-р Тони Кондева Чехларова (ИМИ на БАН)
 8. ФС избра за хоноруван преподавател за учебната 2009/10 година: Георги Генев Искров (студент, 4 курс, спец. Информатика) - хорариум 300 часа за водене на упражнения по дисциплините към катедрата (ТВМС, ВПС, КМЧ и др.).
 9. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за редовен асистент по научната специалност 01.01.04 Математически анализ към катедра "Реален анализ" със срок 1 (един) месец от датата на обявяването му в Държавен вестник.
 10. ФС прие предложението за продължаване на трудовия договор на доц.дпн Васил Борисов Милушев с 3 (три) години, считано от 14.12.2009 г. до 31.08.2013 г.   
 11. ФС прие следните уточнения за валидността на учебните планове за бакалавърските специалности:
  • Учебните планове за бакалавърските специалности, приети на 02.12.2002 г. и допълнени с кредити на 25.04.2005 г. да важат за студентите, завършващи до 2007 г. включително.
  • Учебните планове за бакалавърските специалности, приети на 29.09.2008 г. и коригирани с намаление на хорариума на 26.09.2009 г. да важат за студентите, завършващи през 2009 г., 2010 г. и 2011г.
  • Учебните планове за бакалавърските специалности, приети на 29.09.2008 и коригирани с намаление на хорариума на 26.09.2009 г. да важат за студентите, приети през 2008 г. като хорариумът на дисциплините за студентите от 1 курс да бъде съгласно учебния план от 29.09.2008г.
 12. ФС прие следното уточнение за изпитните сесии във ФМИ: 3 (три) седмици преди началото на изпитната сесия да се дават заявки в Деканата за дати за изпити. След този срок графикът за изпитните сесии се прави централно.
 13. ФС прие на 21.12.2009 г. да се проведе Коледен банкет на ФМИ и до 17.12.2009 г. (четвъртък) да се предаде от ръководителите на катедри списък на участниците от поверената им катедра.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ