Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 18 / 15.07.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18 / 15.07.2009

Протокол 18 / 15.07.2009

Днес, 15 юли 2009 г. (сряда) от 15:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф. д-р Стоил Миховски, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Галина Векова, доц.д-р Георги Кулев, проф. дмн Христо Семерджиев, доц.д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас. Коста Гъров,  гл.ас.д-р Теменужка Пенева, проф. дмн Георги Тотков (рък.катедра “КИ”).

Отсъствуват: доц. д-р Мария Аролска – в чужбина, доц. д-р Станимир Стоянов – в чужбина, доц. д-р Снежана Гочева – в отпуск, доц.д-р Веска Нончева – неплатен отпуск, и Тодор Чаушев (рък. звено УКЗ), Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Александър Кузмов, Михаела Бобилова, Елица Богутева и Иван Марков.

      Дневен ред:  

 1. Предложение за обявяване на конкурс за “професор” по научната специалност 05.03.07 “Методика на обучението по информатика и информационни технологии”.
 2. Избор на асистент по научната специалнсот 01.01.06  “Геометрия и топология”.
 3. Избор на хонорувани преподаватели.
 4. Приемане на такси за платените форми на обучение във ФМИ за учебната  2009/2010 година.   
 5. Разни.

а) предложение за обявяване на конкурс за “асистент” по чл. 68, т.3 от Кодекса на труда по научната специалност 01.01.12 “Информатика” към катедра “Компютърни системи”;
б)  преразпределение на преподавателите от ФМИ по кабинети;
в)  съобщение за e-mail на преподавателите;
г)  съобщение – ръководителите на катедри при подаване на доклади за хонорувани да посочват: трите имена, телефони, адрес, е-mail; за студенти и фак. №, курс, специалност;
д) съобщение за утвърдените докторантури за следващата учебна година – да се търсят хора и подготвят конспекти, подписани от Ректора;
е) съобщение за отсъстващите преподаватели от ДИ (7 и 8 юли 2009 ).

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за "професор" по научната специалност 05.07.03 "Методика на обучението по информатика и информационни технологии" към катедра "Компютърни технологии" със срок 3 месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

2. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебните 2008/09  година: Траян Атанасов Момков (студент,4 курс, сп. "Информатика", фак. № 0526015) - с хорариум 120 часа за водене на упражнения по учебната дисциплина "Езици за програмиране" с ІІ курс, сп."Информатика" (Пролетен триместър на 2008/09 г.); Иван Георгиев Минов (магистър) - с хорариум 200 часа в упражнения за водене на упражнения по дисциплината "Изкуствен интелект" през Пролетния триместър; Дамян Димитров Митев (магистър) - с хорариум 200 часа в упражнения за водене на упражнения по дисциплината "Изкуствен интелект" през Пролетния триместър.

3. ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за утвърждаване на следните семестриални такси за платените форми на обучение за  учебната 2009/10 година във Факултета по математика и информатика:

     І. ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • "Софтуерни технологии"(обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 780 лв.;
 • "Софтуерни технологии" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 780 лв.;
 • "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 780 лв.;
 • "Бизнес информатика с английски език" (обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 780 лв.;
 • "Приложна математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 780 лв.;
 • "Обучение по информатика и информационни технологии в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 580 лв.;
 • "Обучение по информатика и информационни технологии в училище"(обучение 2 г.) - 4 семестриални такси по 580 лв.;
 • "Обучение по математика в училище" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 680 лв.;
 • "Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 580 лв.
 • "Обучение по информационни технологии в прогимназията" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 580 лв.

ІІ. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • "Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 380 лв.;
 • "Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 380 лв.

     ІІІ. ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО МАТЕМАТИКА

 • за провеждане на 40-часов курс - 220 лв.
 • за провеждане на 80-часов курс - 420 лв.

4. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за асистент по чл. 68, т.3 от Кодекса на труда по научната специалност 01.01.12  "Информатика" на мястото на ст.ас. Станка Иванова Хаджиколева (в майчинство от 10 юли 2009 г.) до завръщане на титуляра, със срок 1 месец от датата на обявяването му в Държавен вестник.

5. ФС прие следното решение: в срок до 31 юли 2009 г. всички служители и преподаватели (които нямат или са им анулирани) от ФМИ да открият свои пощенски адреси в сървъра на ПУ „Паисий Хилендарски" (uni-plovdiv.bg). За целта те трябва да попълнят молба (образец се получава от секретарките на ФМИ) и да я предадат на администраторите на ФМИ.

6. ФС прие следното решение: ръководителите на катедри при подаване на доклади за хонорувани преподаватели към ФМИ да посочват - трите имена, телефони, адрес , е-mail, а за студентите и фак. №, курс, специалност.         

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ