Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2016 ПРОТОКОЛ № 3 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 3 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 3 -  16/17

   Днес 13.12.2016 г. (вторник) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, ,доц. д-р Иван Ганчев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Ася Тоскова,.

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Георги Чолаков, гл. ас. д-р Емил Дойчев,

            Дневен ред:

 1.    Избор на журита за заемане на академични длъжности.

2.    Разни.

По точка 1 от дневния ред:

Във връзка с провеждане на конкурса за гл. асистент, обявен в ДВ, бр. 94/25.11.2016 г., КС гласува единодушно и предлага на ФС следните РЕШЕНИЯ:

1. Следния състав на научното жури:

Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 Резервни членове:

 Доц. д-р Иван Ганчев Иванов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

 Доц. д-р Деляна Димчева Димова – АУ, Пловдив

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки 

 (Информатика)

2. Изпитът във връзка с конкусрса да се проведе на 17.02.2017 г. от 13.00 ч. в каб. 542, бул. „България“ 236, Нова сграда на ПУ. 

 

3. Във връзка с провеждане на конкурса за доцент, обявен в ДВ, бр. 94/25.11.2016 г., КС гласува единодушно и предлага на ФС следния състав на научното жури:

 Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ВУЗФ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки;  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по математика);

Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев  - ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

Проф. д-р Коста Андреев Гъров - ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

Доц. д-р Петя Иванова Асенова – Нов български университет, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика);

 Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии;)

 Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова - ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева - ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 Резервни членове:

Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

 Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

13.12.2016 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ