Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2016 П Р О Т О К О Л № 1 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 1 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 1 -  16/17

   Днес 10.10.2016 г. (вторник) от 13.30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, гл.ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров, ас. Ася Тоскова

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Георги Чолаков, доц. д-р Иван Ганчев.

            Дневен ред:

  1. Обсъждане на конкурс за заемане на академична длъжност; 
  2. Разни. 

По точка 1 от дневния ред:

  1. Проф. Станимир Стоянов предложи да се гласува предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.3  Педагогика на обучението по …, Научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърни системи“- 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

В катедрата може да се осигури преподавателска натовареност не по‑малка от 120 часа лекции годишно при осигурен годишен норматив по чл. 64, ал. 2 на ПРАСПУ.

 

След обсъждане катедреният съвет гласува единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление:  1.3 Педагогика на обучението по …, Научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърни системи“- 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

По т. 2 от дневния ред:

1. Катедреният съвет гласува  единодушно и предлага на Факултетния съвет следните хонорувани преподаватели :

1. Докторант Магдалена Веселинова – 180 ч. упражнения по „Бази от данни“;

2. Студент Антон Чолаков – 300 ч. упражнения по „Бази от данни“;

3. Докторант Мартин Василев – 180 часа упражнения по „Създаване и обработка на видеоанимация“.

2. Беше предложена и приета учебна програма за дисциплината ООП1 на специалност Софтуерно инженерство. 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

16.06.2016 г.

гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ