Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2020 година Протокол №8 / 15.07.2020    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №8 / 15.07.2020

ПРОТОКОЛ № 8 / 15.07.2020 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”


Днес, 15. юли 2020 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Хрлистосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, , доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова,  доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Себиха Ахмедова Маданска. 

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, Роксана Деянова Филипова, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 34; Отсъстващи – 2; Присъстващи – 32.


ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.

 2. Докторанти.

 3. Научни.

 4. Хонорувани.

 5. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: Проф. Ангел Голев запозна членовете на ФС с кандидатстудентския прием за уч. 2020/2021 година: на първо място са специалностите от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки е специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение), за която по първо желание кандидатите са над 340 за 90 места; на второ място е спец.  „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, за която кандидатите по първо желание са над 200 души; за „Бизнес информационни технологии“, задочно обучение желаещите по първо желание са повече от отпуснатите бройки; за спец. „Информатика“ желаещите по първо желание са по-малко от заявените бройки. За записани до момента студенти са както следва: за БИТ, редовно – 37 души; БИТ, задочно – 20; СИ, редовно – 61; Инф., редовно – 34; Инф., задочно – 11; СТД, редовно – 57; СТД, задочно – 22; МИИТ – 7; ИТМОМ – 7;  БМ – 9; М – 3; ПМ – 1.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа за учебната 2019/2020 година, както и обобщената информация от ръководителите на катедри за обучение на докторанти, изпитани студенти на ДИ и ръководство на дипломанти  е до 16.07.2020 г. в Деканата на ФМИ.

РЕШЕНИЕ 3: Проф. Голев направи забележка на доц. Елена Сомова, ръководител на катедра „Компютърна информатика“ за: ненавременно обявен катедрен съвет, което нарушава Правилника за устройството и дейността на ПУ, приет на 16.04.2018 г.; КС на катедра „Компютърна информатика“ не се е съобразил с решение на ФС на ФМИ за назначаване на втори вътрешен научен ръководител на докторантите на проф. Тотков.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Антоанета Петрова Йорданова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева; предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка оценка Отличен (6.00) Антоанета Петрова Йорданова за работата си през третата година от подготовката и  на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Антоанета Петрова Йорданова, считано от 01.08.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: отчета за третата година от подготовката на Димитър Васков Фиданов Димитър Васков Фиданов, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева; предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка оценка Отличен (6.00) Димитър Васков Фиданов за работата си през третата година от подготовката и на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Димитър Васков Фиданов, считано от 01.08.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Димитър Костадинов Гишин, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Димитър Костадинов Гишин за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Боряна Петкова Боева, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Боряна Петкова Боева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие: отчета за втората година от подготовката на Георги Христов Палешников, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Елена Петрова Сомова и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Христов Палешников за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Костадин Пламенов Неврокоплиев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Светослав Христосов Енков и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Костадин Пламенов Неврокоплиев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие: отчета за първата година от подготовката на Желязко Петров Терзийски, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева и предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Желязко Петров Терзийски за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение за състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Ивелина Венкова Велчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии, докторска програма Методика на обучението по информатка и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров и тема на дисертационния труд „Групова и екипна работа в обучението по информатика и информационни технологии“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика)

 2. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

 3. Проф. д-р Лина Кирилова Йорданова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от РУ „Ангел Кънчев“, Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 2. (вътрешен) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: защитата на дисертационния труд на Ивелина Венкова Велчева на тема „Групова и екипна работа в обучението по информатика и информационни технологии“, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров да бъде на 05.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 13: ФС утвърди следния състав на научното жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 57 от 26.06.2020 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Алгоритми и модели за анализ на данни) към катедра „Компютърни технологии“ на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Стоян Недков Капралов – от Технически университет-Габрово, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) ;

 2. Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 3. Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 4. Проф. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 3. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни мрежи и комуникации).

РЕШЕНИЕ 14: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 57 от 26.06.2020 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи“ на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Силвия Христова Илиева – ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 3. Проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ, БАН, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 4. Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 5. Проф. д-р Мария Петкова Христова - ВТУ „Тодор Каблешков“, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

 2. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев - ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Ирина Александровна Радева - ИИКТ, БАН, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 15: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 57 от 26.06.2020 г. по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. Проф. д-р Радослав Даков Йошинов – от ИМИ на БАН; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 3. Проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов – от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 4. Доц. д.м.н. Славчо Владимиров Щраков – от Природо-математически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

 3. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФТФ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен член) Доц. д-р Веселинка Иванова Недева – от Тракийски университет – Стара Загора; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. (вътрешен член) Доц. д-р Галина Мирчева Илиева – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 16: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 57 от 26.06.2020 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) към катедра „Математически анализ”.

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Доц. д-р Велика Николаева Кунева – от Аграрен университет – Пловдив; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

 2. Доц. д-р Мариян Неделчев Милев – от Университет по хранителни технологии – Пловдив, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Боян Георгиев Златанов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ); 

 2. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“;  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ); 

 3. Доц. д-р Христо Стефанов Кискинов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д.м.н. Дойчин Иванов Толев – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.5. Математика (Математически анализ);

 2. (вътрешен) Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.5. Математика (Математически анализ).

РЕШЕНИЕ 17: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 57 от 26.06.2020 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърни системи”.

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

 2. Проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ, БАН, област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

 2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

 3. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика;

 2. (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие: на следващото заседание на ФС е необходимо КС на катедра „Компютърна информатика“ да излезе с предложение  за  избор на втори вътрешен научен ръководител за докторантите на проф. д.м.н. Георги Тотков.

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) през Пролетния триместър на учебната 2019/2020 година:

 1.  Д-р Владимир Петров Вълев – с допълнителен хорариум  100 часа в упр. за водене на Избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение през Пролетния триместър и за изпитани студенти.

 2.  Д-р Мартин Георгиев Василев  – с допълнителен хорариум 300 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Зимен и Пролетен триместри.

 3.  Михаил Тодоров Петров (магистър) – с допълнителен хорариум 250 часа за водене на упр. В бакалавърските програми, редовно и задочно и изпитване на студенти.

 4.  Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова  – с хорариум 300 часа за водене на занятия по дисциплините „Информатика“ и „Български език в областта на информатиката“ към Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС) в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение, Зимен и Пролетен триместри.

 5.  Доц. д-р Иван Младенов Соколов – с хорариум 150 часа в упр. за водене на занятия по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, на 1 курс БИТ, редовно и задочно обучение, за изпиани студенти.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие: часовете във Филиала на ПУ, гр. Смолян, гласувани на предишно заседание на ФС на ФМИ да се водят  от доц. д-р Дойчин Бояджиев (починал на 4.07.2020 г.) ,  да се поемат от следващата 2020/2021 учебна година от доц. д-р Веска Нончева.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие следното обосновано предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се да се направят постъпки пред Министерството на образованието и науката на Република България за присъждане на орден „Стара планина“ на проф. д.н. Сава Иванов Гроздев – Доктор Хонорис кауза на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, във връзка с неговата седемдесетгодишнина и изключително големи заслуги към Република България:

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се предложи на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски” да назначи, съгласно  чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44 (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, Антония Деанова Добрева  на академичната длъжност “асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика към катедра “Приложна математика и моделиране” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (ОТД) до завръщане на титуляра доц. д-р Павлина Христова Атанасова (до 2 години), на 8 (осем) часов работен ден, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се предложи на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски” да назначи, съгласно  чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44 (1) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ Симеон Деков Монов на академичната длъжност “асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ (на срочен трудов договор)  на 8 (осем) часов работен ден за срок от 2 (две) години, считано от 01.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ 24: ФС приевъв връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 06.07.2020 г. – 29.09.2020 г. Тези преподаватели, които имат занятия със задочници през месец септември 2020 г. е необходимо да си подадат молби за прекъсване на отпуската.

РЕШЕНИЕ 25: Ръководителят на звено УКЗ Тодор Чаушев призова всички преподаватели да информират колегите от звено УКЗ за използвания софтуер за следващата 2020/2021 учебна година най-късно до 29.07.2020 г.; ръководителите катедри да предупредят и хоноруваните преподаватели, водещи упражнения и най-вече избираеми дисциплини.

РЕШЕНИЕ 26: Проф. Голев информира членовете на ФС за необходимостта от съхранение на дипломните работи на завършващите студенти от ФМИ във връзка със системата „Плагиат“, която се ползва в ПУ. В тази връзка ФС прие следното предложение: съдържанието на дипломната работа да се предаде в електронен вид на представителя от съответната катедра във ФКА (Факултетна комисия по качество) и файловете да се предадат на доц. д-р Марта Теофилова. Проф. Златанов допълни, че следващата политика на НАЦИД е за публичен достъп на научна информация, за научни публикации, дисертации, учебници, монографии и др.

РЕШЕНИЕ 27: Проф. Голев информира членовете на ФС за: решението на Ректорското ръководство за организирано обучение за използване на Google classroom  и Google Meet, което няма да е задължително. За целта ще има по един представител от катедра; вероятността обучението от септември месец да започне дистанционно със задочниците и лекциите да се провеждат конферентно, а упражненията през Classroom.

РЕШЕНИЕ 28: Проф. Голев пожела на всички весело и безгрижно лято.


Подпис: 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: 

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ