Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2017 Протокол № 8 / 28.02.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 28.02.2017 г.

Протокол № 8-2016/2017

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 28.02.2017 г.

Днес, 28.02.2017 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти - приемане на годишни отчети.
 2. Докторанти - утвърждаване на индивидуални учебни планове на новозачислени докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Ангел Стоянов Ангелов през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 2. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Ангел Стоянов Ангелов, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Ангел Стоянов Ангелов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Деница Ангелова Шаркова през втората година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. Д-р Иван Илиев Шотлеков.
 5. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Деница Ангелова Шаркова, съгласно мнението на научните ръководители.
 6. Катедреният съвет предлага докторантът Деница Ангелова Шаркова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 7. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Кирина Димитрова Бойкова през втората година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. Д-р Иван Илиев Шотлеков.
 8. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Кирина Димитрова Бойкова, съгласно мнението на научните ръководители.
 9. Катедреният съвет предлага докторантът Кирина Димитрова Бойкова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 10. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 11. Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Венета Веселинова Табакова-Комсалова, съгласно мнението на научния ръководител.
 12. Катедреният съвет предлага докторантът Венета Веселинова Табакова-Комсалова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 13. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Костадин Димитров Царев през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 14. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Костадин Димитров Царев, съгласно мнението на научните ръководители.
 15. Катедреният съвет предлага докторантът Костадин Димитров Царев да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през първата година от подготовката.
 16. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Детелина Сергеева Милкотева през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 17. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторант Детелина Сергеева Милкотева, съгласно мнението на научните ръководители.
 18. Катедреният съвет предлага докторантът Детелина Сергеева Милкотева да бъде атестиран с оценка Добър (4.00) за работата си през първата година от подготовката.
 19. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Ивелина Венкова Велчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 20. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Соня Кирилова Заимова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.
 21. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Румяна Иванова Карадимитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научни ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева.

   

  28.02.2017 г.                                                                  Протоколчик: ....................................................
  Гр. Пловдив                                                                                                          /доц. д-р С. Анева/

                                                                                            Ръководител катедра: .......................................
                                                                                                                                      /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ